Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 13

29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (2008/818/WE)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. umożliwia uruchomienie funduszu na kwotę 500 mln EUR rocznie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1) z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 28,

W dniu 6 lutego 2008 r. Hiszpania złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku ze zwolnieniami w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności pracow­ ników przedsiębiorstwa Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami dotyczącymi określania wkładów finanso­ wych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), a w szcze­ gólności jego art. 12 ust. 3,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

W dniu 8 maja 2008 r. Litwa złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku ze zwolnieniami w sektorze tekstylnym, w szczególności dla pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Alytaus Tekstile. Wniosek przedstawiono w zgodzie z wymogami doty­ czącymi określania wkładów finansowych, określonymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

mając na uwadze, co następuje:

(5)

W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższych wniosków,

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji („fundusz”) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej integracji na rynku pracy.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 należy uruchomić środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 10 770 772 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

L 285/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 23 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (  Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 22 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 21 z 200829.10.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 20 z 200829.10.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

 • Dz. U. L285 - 17 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

 • Dz. U. L285 - 15 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066) (1)

 • Dz. U. L285 - 9 z 200829.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (1)

 • Dz. U. L285 - 3 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.