Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 17

Strona 1 z 2
29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133) (2008/820/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczą­ cych produktów pochodzących z niektórych państw wchodzą­ cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1), w szczególności art. 36 ust. 4 załącznika II do tego rozporzą­ dzenia, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

pochodzenia ustanowionych w załączniku II do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1528/2007. Produkt końcowy nie odpowiada zatem zasadom ustanowionym w tym załącz­ niku. W celu uzyskania dostępu do rynku Wspólnoty Suazi dokonało już znacznych inwestycji, głównie poprzez kumulację z Republiką Południowej Afryki, tak by wyeliminować zależność od tymczasowego odstęp­ stwa. Wniosek o przyznanie tymczasowego odstępstwa na mocy art. 36 ust. 1 lit. b) załącznika II do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1528/2007 jest zatem uzasadniony.

(4)

Dnia 13 stycznia 2006 r. Komitet Współpracy Celnej AKP-WE przyjął decyzję nr 3/2005 wprowadzającą odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzą­ cych” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Króle­ stwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej (2). Zgodnie z tą decyzją, w drodze odstępstwa od przepisów szczególnych zawartych w wykazie w załączniku II do Protokołu 1 do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE (3), Suazi przydzielono roczną ilość wynoszącą 1 300 ton przędzy rdzeniowej na okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Po wygaśnięciu umowy o partnerstwie AKP-WE dnia 31 grudnia 2007 r. Suazi zwróciło się dnia 24 kwietnia 2008 r., zgodnie z art. 36 załącznika II do rozporządze­ nia (WE) nr 1528/2007, o przyznanie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w tym załączniku na okres pięciu lat. Dnia 25 czerwca 2008 r. Suazi przed­ stawiło dodatkowe informacje związane z tym wnio­ skiem. Wniosek dotyczy całkowitej rocznej ilości wyno­ szącej 1 300 ton przędzy rdzeniowej objętej pozycjami HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 i 5402 62. Suazi jest niewielkim śródlądowym krajem rozwijającym się. Według informacji przedstawionych przez władze Suazi gospodarka tego kraju jest w znacznym stopniu zależna od handlu i już w chwili obecnej charakteryzuje ją wysoka stopa bezrobocia. Stosowanie obowiązujących reguł pochodzenia miałoby poważne skutki dla konty­ nuacji wywozu do Wspólnoty. W celu wytworzenia produktu końcowego Suazi zmuszone jest do przywozu materiałów niepochodzących i w chwili obecnej nie jest w stanie przestrzegać zasad dotyczących kumulacji

W celu umożliwienia Suazi kontynuacji wywozu do Wspólnoty po wygaśnięciu dnia 31 grudnia 2007 r. odstępstwa, przyznanego przez Komitet Współpracy Celnej AKP-WE decyzją nr 3/2005, należy przyznać nowe odstępstwo.

(5)

(2)

W celu zapewnienia sprawnego przejścia ze stosowania umowy o partnerstwie AKP-WE na stosowanie Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC (Południowoafry­ kańska Wspólnota Rozwoju) objętymi EPA (Umowa o partnerstwie gospodarczym), z drugiej strony (umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym SADC-UE), należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 23 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (  Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 22 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 21 z 200829.10.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 20 z 200829.10.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

 • Dz. U. L285 - 15 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066) (1)

 • Dz. U. L285 - 13 z 200829.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L285 - 9 z 200829.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (1)

 • Dz. U. L285 - 3 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.