Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 22

L 285/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213 z dnia 8 sierpnia 2008 r.) Strona 58, motyw 10: zamiast: „(10) Należy również przyjąć niezbędne środki mające zapewnić, że żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane rządowi Iranu lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w Iranie, lub wskazanym osobom lub podmiotom, lub jakiejkolwiek osobie wysuwającej roszczenie za pośrednictwem lub na korzyść takiej osoby lub takiego podmiotu, …”, Należy również przyjąć niezbędne środki mające zapewnić, że żadne odszkodowanie nie zostanie przyznane rządowi Iranu lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w Iranie, lub wskazanym osobom lub podmiotom, lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi wysuwającemu roszczenie za pośrednic­ twem lub na korzyść takiej osoby lub takiego podmiotu, …”.


powinno być: „(10)

Strona 60, art. 1, pkt 4 wprowadzający nowy art. 3c, ust. 1: zamiast: „1. Oprócz inspekcji mających na celu zapewnienie wdrożenia odpowiednich postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), 1747 (2007) i 1803 (2008) oraz art. 1 niniejszego wspólnego stanowiska, państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi krajowymi organami prawnymi i zgodnie z krajowym prawo­ dawstwem oraz prawem międzynarodowym, zwłaszcza prawem morza i odnośnymi porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują w swoich portach lotniczych i morskich inspekcji wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju ładunków samolotów i statków, zwłaszcza tych będących w posiadaniu lub zarządzanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, o ile istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane określone w niniejszym wspólnym stanowisku.”,

powinno być: „1. Oprócz inspekcji mających na celu zapewnienie wdrożenia odpowiednich postanowień rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), 1747 (2007) i 1803 (2008) oraz art. 1 niniejszego wspólnego stanowiska, państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi krajowymi organami prawnymi i zgodnie z krajowym prawo­ dawstwem oraz prawem międzynarodowym, zwłaszcza prawem morza i odnośnymi porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego, dokonują w swoich portach lotniczych i morskich inspekcji wysyłanych do Iranu i przysyłanych z tego kraju ładunków samolotów i statków będących w posiadaniu lub zarządzanych przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line, o ile istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że dany samolot lub statek przewozi towary zakazane określone w niniejszym wspólnym stanowisku.”. Strona 60, art. 1, pkt 4 wprowadzający nowy artykuł 3c, ust. 3: zamiast: „3. Samoloty transportowe i statki handlowe będące w posiadaniu lub kontrolowane przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line …”,

powinno być: „3. Samoloty transportowe i statki handlowe będące w posiadaniu lub zarządzane przez Iran Air Cargo oraz Islamic Republic of Iran Shipping Line …”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 23 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (  Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 21 z 200829.10.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 20 z 200829.10.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

 • Dz. U. L285 - 17 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

 • Dz. U. L285 - 15 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066) (1)

 • Dz. U. L285 - 13 z 200829.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L285 - 9 z 200829.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (1)

 • Dz. U. L285 - 3 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.