Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (  Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 23

29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/23

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) Strona 2, motyw 20: zamiast: „(20) Stopniowanie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy Celnej. Stopniowanie preferencji dotyczące sekcji dla państwa beneficjenta należy stosować wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria stopniowania preferencji przez trzy kolejne lata, aby zwięk­ szyć przewidywalność i sprawiedliwość stopniowania preferencji przez wyeliminowanie skutków dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.”, Zniesienie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy Celnej. Zniesienie preferencji w danej sekcji w stosunku do państwa beneficjenta powinno mieć miejsce wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria dla zniesienia preferencji przez trzy kolejne lata, aby zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość znoszenia preferencji przez wyeliminowanie skutków dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.”.


powinno być: „(20)

Strona 6, art. 13 ust. 1: zamiast: „1. Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzą­ cych z państwa beneficjenta objętego daną sekcją, jeżeli według najnowszych danych dostępnych w dniu 1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów zawartych w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw beneficjentów i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.”,

powinno być: „1. Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzą­ cych z państwa beneficjenta wyszczególnionego w danej sekcji, jeżeli według najnowszych danych dostęp­ nych w dniu 1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów zawartych w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw bene­ ficjentów i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 22 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 21 z 200829.10.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 20 z 200829.10.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

 • Dz. U. L285 - 17 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

 • Dz. U. L285 - 15 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066) (1)

 • Dz. U. L285 - 13 z 200829.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L285 - 9 z 200829.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (1)

 • Dz. U. L285 - 3 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.