Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (1)

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 3

Strona 1 z 4
29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1 Procedury sezonowego dostosowywania Do celów stosowania art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 przekazywanie sezonowo dostosowanych danych rozpoczyna się najpóźniej w chwili, gdy dostępne są szeregi czasowe obejmujące co najmniej 16 badanych okresów na poziomie agregacji NACE Rev. 2 określonym w załączniku 1. Liczbę okresów ustala się, rozpoczynając od pierwszych niedo­ stosowanych sezonowo danych wymaganych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 453/2008. Artykuł 2 Sprawozdania dotyczące jakości 1. Zasady i struktura sprawozdań dotyczących jakości przed­ kładanych zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 określone są w załączniku 2. 2. Sprawozdania dotyczące jakości przekazywane są Komisji najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku i dotyczą poprzed­ niego roku kalendarzowego. Pierwsze sprawozdanie przekazuje się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r. Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu (WE) nr 453/2008 ustanowiono jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk kwartalnych dotyczących wolnych miejsc pracy we Wspólnocie. Sezonowe dostosowywanie stanowi zasadniczy element zestawiania krótkookresowych danych statystycznych. Dostosowane szeregi danych ułatwiają porównanie i interpretację wyników w czasie. Przekazywanie dosto­ sowanych szeregów zwiększa spójność danych rozpow­ szechnianych na poziomie krajowym i międzynaro­ dowym. Do celów stosowania aspektów oceny jakości przedsta­ wionych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 453/2008 należy określić zasady, strukturę i okresowość sprawozdań dotyczących jakości składa­ nych przez państwa członkowskie. Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Bankiem Centralnym.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 234.

L 285/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2008

ZAŁĄCZNIK 1 Poziom agregacji NACE Rev. 2

Sekcje NACE Rev. 2 Opis

A B, C, D oraz E

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono­ micznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administro­ wania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa

F G, H oraz I

J K L M oraz N O, P, oraz Q R oraz S

29.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 23 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (  Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 22 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 21 z 200829.10.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 20 z 200829.10.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

 • Dz. U. L285 - 17 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

 • Dz. U. L285 - 15 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066) (1)

 • Dz. U. L285 - 13 z 200829.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L285 - 9 z 200829.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (1)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.