Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji (1)

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 9

Strona 1 z 3
29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/9

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/100/WE z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia, współczynników przeliczeniowych energii oraz definicji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 1 ust. 4 lit. a) i j) oraz art. 5 ust. 2, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2) (6)

błonnika pokarmowego powinna obejmować polimery węglowodanowe, które wywierają jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych. Polimery węglowodanowe pochodzenia roślinnego, które odpowiadają definicji błonnika pokarmowego, mogą być ściśle związane w roślinie z ligniną lub innymi składni­ kami, które nie są węglowodanami, takimi jak: związki fenolowe, woski, saponiny, fityniany, kutyna i fitosterole. Jeżeli substancje te są ściśle związane z polimerami węglowodanowymi pochodzenia roślinnego i są ekstra­ howane z polimerami węglowodanowymi do analizy błonnika pokarmowego, mogą być uznane za błonnik pokarmowy. Jeżeli jednak są oddzielone od polimerów węglowodanowych i dodane do żywności, substancji tych nie należy uznawać za błonnik pokarmowy. W celu uwzględnienia rozwoju naukowego i technologicznego konieczne jest dokonanie zmian w wykazie współczynników przeliczeniowych energii. Sprawozdanie FAO z warsztatów technicznych dotyczą­ cych wartości energetycznej żywności – metod analizy i współczynników przeliczeniowych zawiera stwier­ dzenie, że zakłada się, iż 70 % błonnika pokarmowego w tradycyjnych artykułach spożywczych podlega fermen­ tacji. Dlatego też średnia wartość energetyczna dla błon­ nika pokarmowego powinna wynosić 8 kJ/g (2 kcal/g). Erytrytol może być stosowany w szerokiej gamie produktów spożywczych, między innymi do zastępo­ wania takich składników odżywczych, jak cukier, jeżeli pożądana jest niższa wartość energetyczna. Erytrytol jest poliolem i zgodnie z obowiązującymi prze­ pisami określonymi w art. 5 ust. 1 dyrektywy 90/496/EWG jego energia byłaby obliczana przy zasto­ sowaniu współczynnika przeliczeniowego dla polioli, tj. 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Zastosowanie tego współczynnika przeliczeniowego energii nie pozwoliłoby na przekazanie konsumentowi pełnej informacji o obniżeniu wartości energetycznej produktu poprzez zastosowanie w procesie jego wytwarzania erytrytolu. Komitet Naukowy ds. Żywności w swojej opinii na temat erytry­ tolu z dnia 5 marca 2003 r. stwierdził, że energia dostar­ czana przez erytrytol wynosi mniej niż 0,9 kJ/g (mniej niż 0,2 kcal/g) Dlatego też należy przyjąć odpowiedni współczynnik przeliczeniowy dla erytrytolu.

Dyrektywa 90/496/EWG przewiduje, że błonnik pokar­ mowy powinien zostać zdefiniowany. Warunki dotyczące oświadczeń żywieniowych, takich jak „źródło błonnika pokarmowego” lub „wysoka zawartość błonnika pokarmowego” są określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (2). Dla celów przejrzystości i spójności z innymi przepisami prawa wspólnotowego, które odnoszą się do tego pojęcia, konieczne jest podanie definicji „błonnika pokar­ mowego”. Definicja błonnika pokarmowego powinna uwzględnić odpowiednie prace prowadzone w ramach Kodeksu Żywnościowego oraz oświadczenie dotyczące błonnika pokarmowego wydane przez Panel Naukowy ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 285 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 23 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (  Dz.U. L 211 z 6.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 22 z 200829.10.2008

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L285 - 21 z 200829.10.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/822/WPZiB z dnia 27 października 2008 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 20 z 200829.10.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN)

 • Dz. U. L285 - 17 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6133)

 • Dz. U. L285 - 15 z 200829.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. dotycząca niewłączenia butralinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6066) (1)

 • Dz. U. L285 - 13 z 200829.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L285 - 3 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L285 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L285 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.