Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 31

dany statek rybacki, jego właściciel lub agent nie mają żadnych powiązań operacyjnych ani finansowych, pośrednich czy też bezpośrednich, z żadnym innym statkiem, właścicielem lub agentem, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN. Artykuł 29

znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem. Wykreślenie takich statków ze wspólnotowego wykazu statków NNN jest uzależnione od decyzji podjętych w ich sprawie przez odpowiednią regionalną organizację zarządzania rybołówstwem. 2. Co roku po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja powiadamia o nich państwa członkowskie. 3. Komisja niezwłocznie powiadamia państwa członkowskie o wszelkich statkach wpisanych do wykazu, wykreślonych z wykazu lub o wszelkich zmianach w wykazach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, każdorazowo, kiedy nastąpią takie zmiany. Artykuł 37 stosuje się do statków wpisanych do tak zmienionych wykazów statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem od chwili zgłoszenia tych wykazów państwom członkowskim.


ROZDZIAŁ VI

Informacje zawarte we wspólnotowym wykazie statków NNN, publiczny dostęp do tego wykazu i jego prowadzenie 1. Wspólnotowy wykaz statków NNN zawiera następujące informacje o poszczególnych statkach rybackich: a) b) c) nazwę i poprzednie nazwy, jeżeli dotyczy; banderę i poprzednie bandery, jeżeli dotyczy; właściciela, w tym właściciela ekonomicznego, oraz, w stosownych przypadkach, poprzednich właścicieli, w tym właścicieli ekonomicznych, jeżeli dotyczy; agenta i, w stosownych przypadkach, poprzednich agentów, jeżeli dotyczy; sygnał rozpoznawczy i poprzednie sygnały rozpoznawcze, jeżeli dotyczy; numer Lloyds/IMO, o ile jest dostępny; zdjęcia, o ile są dostępne; datę pierwszego umieszczenia w wykazie; krótki opis działalności uzasadniającej umieszczenie statku w wykazie wraz z odesłaniem do wszelkich istotnych dokumentów informujących o tej działalności i stanowiących dowód na jej prowadzenie.

d)

NIEWSPÓŁPRACUJĄCE PAŃSTWA TRZECIE

e)

Artykuł 31 Uznanie państw trzecich za niewspółpracujące 1. Komisja określa, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 54 ust. 2, państwa trzecie, które uznaje za niewspółpracujące państwa trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN. 2. Uznanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie przeglądu wszelkich informacji uzyskanych na mocy rozdziałów II, III, IV, V, VIII, X i XI lub, w stosownych przypadkach, wszelkich innych istotnych informacji, takich jak dane o połowach, informacje handlowe otrzymane z krajowych urzędów statystycznych i innych wiarygodnych źródeł, rejestry statków i bazy danych ich dotyczące, systemy dokumentacji połowoweje regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem lub jej dokumenty statystyczne oraz wykazy statków NNN przyjęte przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem, a także wszelkie inne informacje uzyskane w portach i na łowiskach. 3. Państwo trzecie może zostać uznane za niewspółpracujące państwo trzecie, jeżeli nie wypełnia obowiązków spoczywających na nim na mocy prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, państwie portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu, polegających na podejmowaniu działań w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania. 4. Do celów ust. 3 Komisja opiera się przede wszystkim na analizie środków podjętych przez dane państwo trzecie w odniesieniu do: a) powtarzających się połowów NNN, których prowadzenie lub wspieranie przez statki rybackie pływające pod jego banderą, przez jego podmioty krajowe lub przez statki rybackie działające na jego wodach morskich lub korzystające z jego portów odpowiednio udokumentowano; lub

f) g) h) i)

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 46 z 200829.10.2008

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 45 z 200829.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 33 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

 • Dz. U. L286 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.