Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 31

(22) Niezbędne jest przyjęcie przez Wspólnotę środków o cha-

uniknąć zwiększenia się liczby wykazów statków rybackich prowadzących połowy NNN, statki rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem powinny być automatycznie umieszczane w odpowiadającym im wykazie sporządzanym przez Komisję.

(30) Niewypełnianie

rakterze odstraszającym wobec statków rybackich prowadzących połowy NNN, wobec których – w przypadku takich połowów – ich państwo bandery nie podjęło należytych działań.


(23) W tym celu we współpracy z państwami członkowskimi,

Wspólnotową Agencją Kontroli Rybołówstwa, państwami trzecimi i innymi organami Komisja powinna zidentyfikować − zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem − statki rybackie podejrzane o prowadzenie połowów NNN; Komisja powinna zwracać się do danych państw bandery z prośbą o udzielenie informacji odnośnie do trafności swoich ustaleń.

(24) Aby ułatwić przeprowadzanie dochodzeń wobec statków

przez niektóre państwa obowiązków spoczywających na nich na mocy prawa międzynarodowego jako na państwach bandery, państwach portu, państwach nadbrzeżnych lub państwach zbytu, które to obowiązki polegają na podjęciu właściwych działań w celu zapewnienia przestrzegania przez ich statki rybackie lub podmioty krajowe przepisów dotyczących ochrony zasobów połowowych i zarządzania tymi zasobami, jest jednym z głównych czynników sprzyjających połowom NNN; problem ten powinien zostać rozwiązany przez Wspólnotę.

(31) W tym celu Wspólnota, oprócz prowadzenia działań na

rybackich, co do których przypuszcza się, że prowadziły połowy NNN, oraz aby zapobiec dalszym domniemanym naruszeniom, te statki rybackie powinny podlegać szczególnym wymogom odnoszącym się do kontroli i inspekcji prowadzonych przez państwa członkowskie.

(25) Jeżeli

szczeblu międzynarodowym i regionalnym, powinna mieć prawo do uznania państw za niewspółpracujące na podstawie przejrzystych, jasnych i obiektywnych kryteriów opierających się na międzynarodowych standardach, i – po pozostawieniu tym państwom odpowiedniego czasu na ustosunkowanie się wobec wcześniejszego powiadomienia – do zastosowania wobec nich niedyskryminacyjnych, zgodnych z prawem i proporcjonalnych środków, w tym również środków handlowych.

(32) Przyjmowanie środków handlowych w odniesieniu do

na podstawie otrzymanych informacji istnieją wystarczające powody, by uznać, że statki rybackie pływające pod banderą państwa trzeciego prowadziły połowy NNN oraz że właściwe państwa bandery nie podjęły skutecznych działań w przypadku takich połowów, Komisja powinna umieścić te statki we wspólnotowym wykazie statków NNN. na podstawie otrzymanych informacji istnieją wystarczające powody, by uznać, że wspólnotowe statki rybackie prowadziły połowy NNN oraz że właściwe państwa członkowskie bandery nie podjęły w przypadku takich połowów skutecznych działań na mocy niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (EWG) nr 2847/93,

innych państw należy do Rady. Jako że przygotowanie wykazu państw niewspółpracujących powinno pociągać za sobą stosowanie wobec tych państw przeciwdziałających środków handlowych, właściwe jest zastrzeżenie sobie przez Radę prawa do bezpośredniego wykonywania uprawnień wykonawczych w tej konkretnej dziedzinie.

(33) Niezbędne jest skuteczne odstraszanie podmiotów z państw

(26) Jeżeli

członkowskich przed udziałem w połowach NNN prowadzonych przez statki pływające pod banderami państw trzecich i działających poza obszarem Wspólnoty oraz przed wspieraniem takich połowów; powinno to pozostawać bez uszczerbku dla pierwszeństwa odpowiedzialności państwa bandery. Państwa członkowskie powinny zatem wprowadzić niezbędne środki i współpracować

L 286/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 46 z 200829.10.2008

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 45 z 200829.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 33 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

 • Dz. U. L286 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.