Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 31

rozporządzenia powinny również być stosowane wobec osób prawnych, gdyż naruszenia te są w znacznej mierze dokonywane w interesie osób prawnych lub dla ich korzyści.

(42) Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

(37) Należy w zharmonizowany sposób wprowadzić

we Wspólnocie przepisy odnoszące się do obserwacji statków rybackich na morzu przyjęte przez niektóre regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

(38) Aby możliwe było zadbanie o to, by prowadzono


odpowiednie dochodzenia w sprawie połowów NNN i by połowy te podlegały karom, a także, aby możliwe było stosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niezbędna jest współpraca pomiędzy państwami

danych osobowych jest uregulowana rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2); rozporządzenie to ma zastosowanie w całości do przetwarzania danych osobowych dla celów niniejszego rozporządzenia, a w szczególności odnośnie do praw związanych z danymi podlegającymi udostępnieniu, poprawianiu, blokowaniu lub usuwaniu oraz do powiadamiania stron trzecich, które w rezultacie nie zostały już wyszczególnione w niniejszym rozporządzeniu.

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

L 286/5

(43) Wejście w życie przepisów niniejszego rozporządzenia

w dziedzinach objętych rozporządzeniami Rady (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1093/94 (1), (WE) nr 1447/1999 (2), (WE) nr 1936/2001 (3) i (WE) nr 601/2004 (4) powinno skutkować częściowym lub całkowitym uchyleniem tych rozporządzeń,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

prowadzone przez statki rybackie pływające pod banderami państw będących umawiającymi się stronami odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem, ale niespełniające postanowień dotyczących środków ochrony i zarządzania przyjętych przez tę organizację i obowiązujących w tych państwach lub odpowiednich, mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego; lub

c)

Artykuł 1 Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN), ich powstrzymywania i eliminowania. 2. W celach wymienionych w ust. 1 każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, zgodnie z prawem wspólnotowym, mające zapewnić skuteczność tego systemu. Każde państwo członkowskie oddaje do dyspozycji swoich właściwych organów wystarczające środki, by umożliwić im wykonywanie ich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 3. System określony w ust. 1 ma zastosowanie do wszystkich połowów NNN oraz związanej z nimi działalności prowadzonej na terytorium państw członkowskich, do których Traktat ma zastosowanie, na wodach wspólnotowych, wodach morskich znajdujących się pod jurysdykcją lub zwierzchnictwem państw trzecich oraz na pełnym morzu. Połowy NNN prowadzone na wodach morskich w krajach i terytoriach zamorskich, o których mowa w załączniku II do Traktatu, są traktowane jak połowy NNN prowadzone na wodach morskich państw trzecich. Artykuł 2 Definicje Na użytek niniejszego rozporządzenia: 1) „nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy” lub „połowy NNN” oznaczają działalność połowową, która jest nielegalna, nieraportowana lub nieuregulowana; „nielegalne połowy” oznaczają połowy: a) odbywające się na wodach znajdujących się pod jurysdykcją danego państwa i prowadzone przez krajowe lub zagraniczne statki rybackie bez pozwolenia tego państwa lub z naruszeniem jego przepisów ustawowych i wykonawczych; b) a)

prowadzone przez statki rybackie z naruszeniem prawa krajowego lub zobowiązań międzynarodowych, w tym również zobowiązań podjętych przez państwa współpracujące z odpowiednią regionalną organizacją zarządzania rybołówstwem;

3)

„połowy nieraportowane” oznaczają połowy, które:

a)

z naruszeniem krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych nie zostały zgłoszone lub zostały nieprawidłowo zgłoszone odpowiedniemu organowi krajowemu; lub

b)

odbywają się na obszarze podlegającym kompetencjom odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem i które – z naruszeniem procedur zgłoszeniowych tej organizacji – nie zostały zgłoszone lub zostały zgłoszone nieprawidłowo;

4)

„nieuregulowane połowy” oznaczają połowy:

prowadzone na obszarze podlegającym odpowiedniej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem przez statki rybackie bez przynależności państwowej lub pływające pod banderą państwa niebędącego stroną tej organizacji lub przez inną jednostkę rybacką w sposób niezgodny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji lub je naruszający; lub

2)

prowadzone na takich obszarach lub dotyczące takich stad ryb, których nie obejmują obowiązujące środki ochrony lub zarządzania, w sposób niezgodny z obowiązkami w zakresie ochrony żywych zasobów morskich ciążącymi na państwie na mocy prawa międzynarodowego;

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1093/94 z dnia z dnia 6 maja 1994 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 46 z 200829.10.2008

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 45 z 200829.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 33 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

 • Dz. U. L286 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.