Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 31

Artykuł 3 Statki rybackie prowadzące połowy NNN 1. Domniemywa się, że statek rybacki prowadzi połowy NNN, jeżeli wykazano, że wbrew środkom ochrony i zarządzania obowiązującym na obszarze prowadzenia przez ten statek takiej działalności: a) prowadził połowy bez ważnej licencji, upoważnienia lub pozwolenia wydanych przez państwo bandery lub odpowiednie państwo nadbrzeżne; lub nie wypełnił swoich zobowiązań dotyczących rejestracji i zgłaszania połowu lub danych dotyczących połowu, w tym danych przekazywanych przez satelitarny system monitorowania statków (VMS), lub uprzednich powiadomień na mocy art. 6; lub


8)

9)

10) „przeładunek” oznacza przeładowanie całości lub części produktów rybołówstwa ze statku rybackiego na inny statek rybacki; 11) „przywóz” oznacza wprowadzenie produktów rybołówstwa na terytorium Wspólnoty, również w celu przeładunku w portach znajdujących się na jej terytorium; 12) „przywóz pośredni” oznacza przywóz z terytorium państwa trzeciego innego niż państwo bandery statku rybackiego odpowiedzialnego za połów; 13) „wywóz” oznacza każde przemieszczenie do państwa trzeciego produktów rybołówstwa pozyskanych przez statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego, którego dokonuje się z terytorium Wspólnoty, z państw trzecich lub z łowisk; 14) „powrotny wywóz” oznacza każde przemieszczenie poza terytorium Wspólnoty Europejskiej produktów rybołówstwa, które zostały uprzednio przywiezione na terytorium Wspólnoty; 15) „regionalna organizacja zarządzania rybołówstwem” oznacza organizację subregionalną, regionalną lub podobną posiadającą uznawane na mocy prawa międzynarodowego kompetencje w zakresie wprowadzania środków ochrony i zarządzania dla żywych zasobów morskich, za które ponosi odpowiedzialność na mocy konwencji lub umowy ją ustanawiającej; 16) „umawiająca się strona” oznacza umawiającą się stronę międzynarodowej konwencji lub porozumienia ustanawiającego regionalną organizację zarządzania rybołówstwem, a także państwa, podmoty z sektora rybactwa lub inne podmioty, które współpracują z taką organizacją i którym przyznano w odniesieniu do takiej organizacji status współpracującego podmiotu niebędącego stroną; 17) „obserwacja” oznacza obserwację statku rybackiego mogącego spełniać jedno lub kilka kryteriów, o których mowa w art. 3 ust. 1, prowadzoną przez właściwy organ państwa

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

b)

29.10.2008 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ II

L 286/7

prowadził połowy w strefie zakazu połowów, podczas sezonu zamkniętego, bez kwoty, po przekroczeniu kwoty lub poniżej zakazanej głębokości; lub

INSPEKCJE STATKÓW RYBACKICH Z PAŃSTW TRZECICH W PORTACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

d)

brał udział w ukierunkowanych połowach stada objętego moratorium lub zakazem połowów; lub

SEKCJA I

e)

stosował zakazane narzędzia połowowe lub narzędzia niespełniające kryteriów; lub

Warunki wstępu do portów statków rybackich z państw trzecich Artykuł 4

f)

sfałszował lub ukrył swoje oznakowanie, oznaczenia identyfikacyjne lub rejestrację; lub

Systemy inspekcji w porcie 1. W celu zapobiegania połowom NNN oraz odstraszania przed nimi i eliminowania ich utrzymuje się skuteczny system inspekcji w porcie statków rybackich z państw trzecich zawijających do portów państw członkowskich. 2. Zabrania się statkom rybackim z państw trzecich wstępu do portów państw członkowskich, korzystania z usług portowych oraz prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku w takich portach, o ile statki te nie spełniają wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, z wyjątkiem konieczności skorzystania z usług niezbędnych w przypadkach siły wyższej lub niebezpieczeństwa w rozumieniu art. 18 UNCLOS („przypadki siły wyższej lub niebezpieczeństwa”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 46 z 200829.10.2008

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 45 z 200829.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 33 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

 • Dz. U. L286 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.