Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 33

Strona 1 z 11
29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r.

L 286/33

dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3317/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące zezwolenia na połowy na wodach państwa trzeciego w ramach umowy w sprawie rybołówstwa (1) ustanawia procedurę wydawania upoważnień do prowadzenia przez wspólnotowe statki rybackie działalności połowowej na wodach znajdujących się pod jurysdykcją państw trzecich zgodnie z umowami w sprawie połowów zawartymi pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi. Uznano, że procedura ustanowiona w powyższym rozporządzeniu przestała zaspokajać potrzeby w zakresie zobowiązań międzynarodowych wynikających z dwustronnych umów w sprawie połowów oraz wielostronnych umów i konwencji przyjętych w ramach regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem (RFMO) lub podobnych porozumień. Ponadto uznano, iż rozporządzenie to przestało służyć w sposób wystarczający celom wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), w szczególności w odniesieniu do zrównoważonego rybołówstwa i kontroli. W następstwie Planu działania 2006–2008 w sprawie uproszczenia i udoskonalenia wspólnej polityki rybołówstwa przedstawionego w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. oraz z uwagi na zmianę warunków w zakresie rybołówstwa poza wodami terytorialnymi Wspólnoty po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 3317/94, a także w celu wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, konieczne jest wprowadzenie ogólnego wspólnotowego systemu wydawania upoważnień na prowadzenie przez wspólnotowe statki rybackie wszelkiej działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty. Ponadto zasady wstępu na wody terytorialne Wspólnoty statków rybackich pod banderą państw trzecich, obecnie ustanowione w innych różnych instrumentach prawnych, wymagają ponownego określenia oraz, w stosownym zakresie, dostosowania do zasad obowiązujących w stosunku do wspólnotowych statków rybackich. Wspólnotowe statki rybackie powinny mieć prawo prowadzenia działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty wyłącznie po uzyskaniu upoważnienia od

właściwego organu odpowiedzialnego za wydawanie upoważnień do prowadzenia danego rodzaju działalności połowowej, np. od właściwego organu państwa trzeciego, na którego wodach terytorialnych ta działalność połowowa byłaby prowadzona, organu właściwego do wydawania upoważnień do prowadzenia działalności połowowej na wodach międzynarodowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy przyjęte w ramach RFMO lub podobnego porozumienia, lub, w przypadku działalności połowowej na pełnym morzu nieuregulowanej na mocy żadnej umowy, właściwych organów państw członkowskich, bez uszczerbku dla szczegółowych przepisów prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego działalności połowowej na pełnym morzu.

(4)

Istotną kwestią jest jasne określenie obowiązków Komisji i państw członkowskich w zakresie procedury wydawania upoważnień do prowadzenia przez wspólnotowe statki rybackie działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty; Komisja powinna być w stanie zapewnić wypełnianie zobowiązań międzynarodowych i przestrzeganie przepisów WPRyb oraz zapewnić, by wnioski o przekazanie podań były kompletne i przekazywane z zachowaniem terminów przewidzianych we właściwych umowach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 46 z 200829.10.2008

  Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 45 z 200829.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

 • Dz. U. L286 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.