Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 46

Tytuł:

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 46

Strona 1 z 75
L 286/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

29.10.2008

do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz


29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/47

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA i EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI, z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej, a przez to i do Wspólnoty, z dniem 1 stycznia 2007 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (zwany dalej „USiS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. i wszedł w życie dnia 1 lutego 2005 r. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 aktu przystąpienia załączonego do traktatu o przystąpieniu przystąpienie nowych państw członkowskich do USiS uzgadniane jest przez zawarcie protokołu do USiS. Zgodnie z art. 36 ust. 3 USiS odbyły się konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty oraz Chorwacji określonych w układzie,

(2)

(3) (4)

(5)

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

2. Załącznik IVb oraz załącznik IVd do USiS zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego protokołu. 3. Załącznik IVe do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu. 4. Załącznik IVf do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu. 5. Załącznik IVg do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku V do niniejszego protokołu. Artykuł 3 Produkty rybactwa 1. Załącznik Va do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VI do niniejszego protokołu. 2. Załącznik Vb do USiS zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VII do niniejszego protokołu. Artykuł 4 Przetworzone produkty rolne Załącznik I i załącznik II do protokołu 3 do USiS zastępuje się odpowiednimi tekstami znajdującymi się w załączniku VIII do niniejszego protokołu.

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia są stronami Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu w dniu 29 października 2001 r., oraz odpowiednio przyjmują i uwzględniają, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie, teksty układu oraz wspólnych deklaracji i jednostronnych deklaracji załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 286 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L286 - 45 z 200829.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L286 - 33 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94

 • Dz. U. L286 - 1 z 200829.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999

 • Dz. U. L286 - 0 z 200829.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.