Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 287 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji

Data ogłoszenia:2008-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 287 POZ 1

Strona 1 z 92
29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2008/801/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, art. 57 ust. 2, art. 95, art. 107 ust. 5, art. 179, 181a, art. 190 ust. 5, art. 195 ust. 4, art. 199, art. 207 ust. 3, art. 218 ust. 2, art. 279, 280 i 283, w powiązaniu z pierwszym akapitem art. 300 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 300 ust. 3 Traktatu, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

(4)

Niektóre państwa członkowskie są już stronami tej konwencji, podczas gdy w innych pastwach członkowskich trwa proces jej ratyfikacji.

(5)

Spełnione zostały warunki pozwalające Wspólnocie na złożenie instrumentu zatwierdzenia, przewidzianego w art. 67 ust. 3 konwencji.

(6)

Konwencję należy zatwierdzić, aby Wspólnota mogła stać się jej stroną w ramach swoich kompetencji.

Przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Komisję w imieniu Wspólnoty, za zgodą Rady, były te elementy Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (zwanej dalej „konwencją”), które wchodzą w zakres kompetencji Wspólnoty. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia negocjacji w sprawie przystąpienia Wspólnoty do przedmiotowej konwencji. Negocjacje zakończyły się pomyślnie, a akt prawny będący ich wynikiem został podpisany w imieniu Wspólnoty w dniu 15 września 2005 r., z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie zgodnie z decyzją Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie podpisania,

(7)

Składając instrument zatwierdzenia, Wspólnota powinna także złożyć deklarację dotyczącą zakresu kompetencji Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do spraw uregulowanych w konwencji, zgodnie z jej art. 67 ust. 3.

(2)

(8)

Składając instrument zatwierdzenia, Wspólnota powinna także złożyć oświadczenie dotyczące rozstrzygania sporów zgodnie z art. 66 ust. 2 konwencji,

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

(1) Opinia z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 287/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2008

Tekst konwencji znajduje się w załączniku I. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia wspólnotowego dokumentu formalnego potwierdzenia ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty. Dokument formalnego potwierdzenia zawiera deklarację kompetencji zgodnie z art. 67 ust. 3 konwencji, znajdującą się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Zawiera on również oświadczenie, znajdujące się w załączniku III do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2008 r. W imieniu Rady

B. HORTEFEUX

Przewodniczący

29.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 287/3

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION PREAMBLE THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, CONCERNED about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardising sustainable development and the rule of law, CONCERNED ALSO about the links between corruption and other forms of crime, in particular organised crime and economic crime, including money-laundering, CONCERNED FURTHER about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States, CONVINCED that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential, CONVINCED ALSO that a comprehensive and multidisciplinary approach is required to prevent and combat corruption effectively, CONVINCED FURTHER that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, including by strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat corruption effectively, CONVINCED that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law, DETERMINED to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, ACKNOWLEDGING the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights, BEARING IN MIND that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of inpiduals and groups outside the public sector, such as civil society, non-governmental organisations and community-based organisations, if their efforts in this area are to be effective, BEARING ALSO IN MIND the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of rejection of corruption, COMMENDING the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in preventing and combating corruption, RECALLING the work carried out by other international and regional organisations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the Customs Cooperation Council (also known as the World Customs Organisation), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the Organisation of American States, TAKING NOTE WITH APPRECIATION of multilateral instruments to prevent and combat corruption, including, inter alia, the Inter-American Convention against Corruption, adopted by the Organisation of American States on 29 March 1996 ( 1), the Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union, adopted by the Council of the European Union on 26 May 1997 ( 2), the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Development on 21 November 1997 (3), the Criminal Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 27 January 1999 ( 4), the Civil Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999 ( 5), and the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, adopted by the Heads of State and Government of the African Union on 12 July 2003, (1) See E/1996/99. (2) OJ C 195, 25.6.1997. (3) See Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (United Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18). (4) Council of Europe, European Treaty Series, No 173. (5) Ibid., No 174.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 287 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.