Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 12

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (  Dz.U. L 223 z 21.8.2008)

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 12

L 288/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 223 z dnia 21 sierpnia 2008 r.) Strona 6, art. 7 ust. 1: zamiast: powinno być: „1. Podmiot ubiegający się o dopłaty składa ofertę zgodnie z art. 9 ust. 1 lub wniosek zgodnie z art. 16 ust. 1 we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym produkty są lub będą przechowywane.”, „1. Podmiot ubiegający się o dopłaty składa ofertę zgodnie z art. 10 ust. 1 lub wniosek zgodnie z art. 17 ust. 1 we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym produkty są lub będą przechowy­ wane.”.


Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2006/27/WE z dnia 3 marca 2006 r. zmieniającej w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywy Rady 93/14/EWG w sprawie hamowania dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 93/34/EWG w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/1/WE w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy netto silnika dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych oraz 97/24/WE w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 66 z dnia 8 marca 2006 r.) Strona 9: zamiast: „dm ¼

V2 V2 e b 2 25;92 ðSe –Sb Þ m=s ” V2 – V2 e b 2 25;92 ðSe – Sb Þ m=s ”

powinno być: „dm ¼

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 491/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do refundacji produkcyjnych w sektorze zbóż (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 z dnia 4 czerwca 2008 r.) Strona 12, załącznik II, przypis 1: zamiast: „Podany współczynnik ma zastosowanie do skrobi o zawartości suchej masy wynoszącej co najmniej 87 % w przypadku skrobi kukurydzianej i pszennej oraz co najmniej 80 % w przypadku kukurydzy ziemnia­ czanej.”,

powinno być: „Podany współczynnik ma zastosowanie do skrobi o zawartości suchej masy wynoszącej co najmniej 87 % w przypadku skrobi kukurydzianej i pszennej oraz co najmniej 80 % w przypadku skrobi ziemniaczanej.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 7 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej

 • Dz. U. L288 - 5 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 95/319/WE ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1)

 • Dz. U. L288 - 4 z 200830.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1065/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L288 - 3 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 957/2008 ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L288 - 1 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2008 z dnia 29 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 0 z 200830.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.