Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 957/2008 ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 3

30.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1064/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 957/2008 ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


wniosków dotyczących podokresu obowiązywania kontyngentu przywozowego na kolejny miesiąc.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4, uwzględniając decyzję Rady 2007/360/WE z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnio­ nych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 957/2008. Biorąc pod uwagę, że okres składania wniosków w odniesieniu do następnego podokresu powinien rozpo­ cząć się dnia 1 listopada 2008 r., konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie zaczęło obowiązywać od wspomnianej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 957/2008 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w odniesieniu do podokresu obwiązywania kontyngentu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2009 r., wnioski o wydanie pozwolenia w odniesieniu do produktów z grup 1, 4 i 7 mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni grudnia 2008 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2008 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 (3) przewi­ duje przełożenie okresu składania wniosków o pozwolenia dla produktów pochodzących z Brazylii na trzeci podokres obowiązywania kontyngentu, trwają­ cego od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. na pierwsze siedem dni listopada 2008 r. Biorąc pod uwagę dalszą niepewność dotyczącą warunków wydawania świadectw pochodzenia dla produktów pochodzących z Brazylii, a także dodatkowy czas potrzebny na wyjaśnienie sytuacji podmiotom gospodarczym w odniesieniu do tych warunków, na obecnym etapie, w odniesieniu do przywozu z tego miejsca pochodzenia należy przełożyć okres składania

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s. 10. (3) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 12 z 200830.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (  Dz.U. L 223 z 21.8.2008)

 • Dz. U. L288 - 7 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej

 • Dz. U. L288 - 5 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 95/319/WE ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1)

 • Dz. U. L288 - 4 z 200830.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1065/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L288 - 1 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2008 z dnia 29 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 0 z 200830.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.