Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1065/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 4

L 288/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2008

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1065/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 150 ust. 4,


(4)

Metody i podejście przyjęte do opisu i porównania kwali­ fikacji przewidziane w decyzji 85/368/EWG są odmienne od obecnie stosowanych w systemach kształcenia i szkolenia. Decyzję 85/368/EWG zastąpiło zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (4). Należy zatem uchylić decyzję 85/368/EWG,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(5)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

po konsultacji z Komitetem Regionów, Artykuł 1 stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), Decyzja 85/368/EWG zostaje niniejszym uchylona. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

(1)

We wspólnotowej polityce dotyczącej lepszego stano­ wienia prawa podkreśla się znaczenie uproszczenia krajo­ wego i wspólnotowego prawodawstwa dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla realizacji celów strategii lizbońskiej.

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

(2)

Wdrożenie decyzji Rady 85/368/EWG (3) nie przyczyniło się do osiągnięcia porównywalności kwalifikacji zawodo­ wych z korzyścią dla pracowników poszukujących zatrudnienia w innym państwie członkowskim.

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 162 z 25.6.2008, s. 90. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. (3) Dz.U. L 199 z 31.7.1985, s. 56.

(4) Dz.U. C 111 z 6.5.2008, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 12 z 200830.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (  Dz.U. L 223 z 21.8.2008)

 • Dz. U. L288 - 7 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej

 • Dz. U. L288 - 5 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 95/319/WE ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1)

 • Dz. U. L288 - 3 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 957/2008 ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L288 - 1 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2008 z dnia 29 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 0 z 200830.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.