Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 95/319/WE ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1)

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 5

30.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 95/319/WE ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/823/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przedstawicielami krajowych urzędów ds. nadzoru nad bezpieczeństwem pracy posiadającymi mandat do wyko­ nywania zadań Komitetu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 95/319/WE (1) Komisja powołała Komitet Star­ szych Inspektorów Pracy, zwany dalej „Komitetem”.

(6)

Należy ustanowić przepis przewidujący, że na posiedze­ niach Komitetu każdemu członkowi lub jego zastępcy może towarzyszyć ekspert. Ze względów praktycznych związanych z organizacją posiedzeń o uczestnictwie eksperta należy powiadomić przynajmniej miesiąc przed danym posiedzeniem Komisji.

(2)

W następstwie ostatnich rozszerzeń Unii Europejskiej liczba członków Komitetu wzrosła dwukrotnie. Posie­ dzenia plenarne liczą obecnie 54 członków Komitetu. W przypadku kolejnych rozszerzeń liczba członków będzie dalej wzrastała.

(7)

Aby ułatwić pracę grup roboczych, powinna istnieć możliwość przewodniczenia im przez eksperta z krajowego urzędu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem pracy, który nie jest członkiem Komitetu.

(3)

Aby umożliwić Komitetowi wykonanie jego zadań, a jego członkom zaangażowanie się w praktyczną, interaktywną wymianę doświadczeń i opinii, co nie jest możliwe w tak licznym Komitecie, należy zmniejszyć z dwóch do jednego liczbę członków z każdego państwa członkow­ skiego. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia zastępcy członka, który uczestniczyłby w posiedzeniach podczas nieobecności pełnoprawnego członka.

Określone kategorie obserwatorów powinny mieć możli­ wość uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu.

(8)

Komitet powinien ustalić regulamin wewnętrzny ustana­ wiający praktyczne zasady jego pracy.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 95/319/WE.

(4)

W celu zagwarantowania jakości prac Komitetu osoby nominowane na członków powinny być wyższej rangi

(10)

(1) Dz.U. L 188 z 9.8.1995, s. 11.

Niniejsza decyzja powinna stać się skuteczna z dniem 1 stycznia 2010, kiedy rozpocznie się nowa kadencja członków Komitetu,

L 288/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2008

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

z ekspertów. Grupy robocze składają Komitetowi na sesjach plenarnych sprawozdania ze swoich działań.”; Artykuł 1 4) wprowadza się art. 9a w brzmieniu: „Artykuł 9a Członkowie i eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.”; 5) w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Następujące osoby mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Komitetu: a) przedstawiciele urzędu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem pracy każdego z państw EOG i EFTA; b) dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy; c) przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Pracy.”; 6) wprowadza się art. 11a w brzmieniu: „Artykuł 11a Komitet ustala regulamin wewnętrzny ustanawiający prak­ tyczne zasady jego pracy, łącznie ze zwoływaniem posiedzeń i organizacją grup roboczych.”; 7) artykuł 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja przekazuje sprawozdanie Radzie, Parlamen­ towi Europejskiemu, Komitetowi Ekonomiczno-Społecz­ nemu i Komitetowi Doradczemu ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Pracy.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2010 r.

W decyzji 95/319/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: a) ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. W skład Komitetu wchodzi jeden pełnoprawny członek z każdego kraju członkowskiego. Dla każdego pełnoprawnego członka istnieje możliwość wyznaczenia zastępcy. Zastępca członka uczestniczy w posiedzeniach Komitetu tylko wtedy, gdy członek pełnoprawny nie może być na nich obecny. 2. Pełnoprawni członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani przez Komisję na wniosek państwa człon­ kowskiego. Przedkładając Komisji nazwiska osób nominowanych, państwa członkowskie dopilnowują, by byli to wysokiej rangi przedstawiciele ich krajowego urzędu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem pracy posiadający mandat do wykonywania zadań Komitetu.”; b) skreśla się ust. 5; 2) artykuł 8 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 8 1. Komitet może, w porozumieniu z przedstawicielem Komisji, zaprosić jakąkolwiek osobę posiadającą szczególne kompetencje w kwestii włączonej do porządku dziennego do wzięcia udziału w pracach Komitetu. 2. Każdemu członkowi lub jego zastępcy może towarzy­ szyć ekspert, pod warunkiem że członek przedłoży prze­ wodniczącemu Komisji uzasadniony wniosek co najmniej miesiąc przed danym posiedzeniem Komitetu.”; 3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Grupom lub ekspert z pracy krajów z członków roboczym przewodniczy członek Komitetu urzędu ds. nadzoru nad bezpieczeństwem członkowskich; grupy te składają się Komitetu lub zależnie od przypadku,

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 12 z 200830.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (  Dz.U. L 223 z 21.8.2008)

 • Dz. U. L288 - 7 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej

 • Dz. U. L288 - 4 z 200830.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1065/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L288 - 3 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 957/2008 ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L288 - 1 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2008 z dnia 29 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 0 z 200830.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.