Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 7

Strona 1 z 4
30.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/7

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2008 r. ustanawiająca europejską grupę ds. polityki klastrowej (2008/824/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje: W art. 157 Traktatu powierzono Wspólnocie i państwom członkowskim zadanie dotyczące zapew­ nienia warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Wspólnoty, a także sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk inno­ wacyjnych, badań i rozwoju technologicznego. W art. 13 decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustana­ wiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (1) wezwano do promowania innowacji charakterystycznych dla danego sektora, klas­ trów, sieci innowacji, partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie innowacji oraz współpracy z właściwymi organizacjami międzynarodowymi, a także do stosowania zarządzania innowacjami. W komunikacie zatytułowanym „Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE” (2) Komisja uznaje znaczenie klastrów dla konkuren­ cyjności i innowacji jako mechanizmów zapewniających łączenie firm, instytucji naukowych i zasobów, umożli­ wiając tym samym szybsze wprowadzanie wiedzy na rynek, oraz wzywa do strategicznego ukierunkowania polityki i współpracy. W konkluzjach przyjętych 4 grudnia 2006 r. Rada ds. Konkurencyjności określiła klastry jako jeden z dziewięciu strategicznych priorytetów dla realizacji szeroko zakrojonej europejskiej strategii innowacyjnej. Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 13–14 marca 2008 r. podkreśliła w swoich konkluzjach, że warunki ramowe dla innowacji powinny zostać lepiej skoordyno­ wane, w tym poprzez zacieśnianie powiązań przemysłu i instytucji naukowych ze światowej klasy klastrami inno­ wacyjności oraz rozwój regionalnych klastrów i sieci. Memorandum w sprawie europejskich klastrów, przedsta­ wione podczas konferencji na temat klastrów i innowacji zorganizowanej przez prezydencję UE w Sztokholmie w


(13) (7)

dniach 22–23 stycznia 2008 r. oraz podpisane przez 70 krajowych i regionalnych organów i organizacji, stanowi ważny krok w kierunku dalszego promowania rozwoju klastrów. Europejskie stowarzyszenie klastrów (European Cluster Alliance), skupiające obecnie ponad 70 organizacji part­ nerskich z całej Europy, było pierwszą inicjatywą na rzecz współpracy w dziedzinie polityki klastrowej w UE. W opinii na temat klastrów przyjętej w dniu 19 czerwca 2008 r. Komitet Regionów wzywa do utworzenia grupy wysokiego szczebla ds. klastrów, która mogłaby stanowić platformę dla dyskusji na temat wdrożenia ogólnych stra­ tegicznych ram w zakresie klastrów. W komunikacie Komisji zatytułowanym „W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej” (3) utworzenie europejskiej grupy ds. polityki klastrowej zostało okre­ ślone jako istotne dokonanie przyczyniające się do reali­ zacji programu polityki na rzecz światowej klasy klas­ trów w UE. W związku z powyższym należy utworzyć europejską grupę ds. polityki klastrowej oraz określić jej zadania i strukturę. Aby osiągnąć wymienione cele Komisja powinna wezwać decydentów politycznych i ekspertów do wniesienia wkładu w dziedzinie rozwoju klastrów. Europejska grupa ds. polityki klastrowej powinna stanowić forum wymiany wiedzy na temat polityki klas­ trowej w celu zapewnienia skuteczniejszej pomocy państwom członkowskim w promowaniu powstawania światowej klasy klastrów w UE. Wskazana grupa powinna składać się z członków wyso­ kiego szczebla posiadających doświadczenie i kompetencje w dziedzinie polityki konkurencyjności i innowacji oraz dogłębną znajomość roli i funkcjonowania klastrów w rozwoju gospodarczym. Nie naruszając przepisów dotyczących bezpieczeństwa przewidzianych w załączniku do decyzji 2001/844/WE, Komisji EWWiS, Euratom (4), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków europej­ skiej grupy ds. polityki klastrowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 288 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 12 z 200830.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (  Dz.U. L 223 z 21.8.2008)

 • Dz. U. L288 - 5 z 200830.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 95/319/WE ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1)

 • Dz. U. L288 - 4 z 200830.10.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1065/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L288 - 3 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 957/2008 ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L288 - 1 z 200830.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2008 z dnia 29 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 0 z 200830.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.