Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 289 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 289 POZ 1

30.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/I/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2008/805/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


Artykuł 243 ust. 3 umowy przewiduje jej tymczasowe stosowanie do czasu jej wejścia w życie. Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Wspólnoty i stosowana, w odniesieniu do elementów objętych zakresem kompetencji Wspólnoty, na zasadach tymczasowych, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Celem umowy nie powinno być wpływanie na prawa inwestorów państw członkowskich Unii Europejskiej do korzystania z lepszego traktowania przewidzianego w innych umowach dotyczących inwestycji, których państwo członkowskie i państwo CARIFORUM są stronami. Państwa członkowskie mogą utrzymać i zawierać takie umowy, o ile pozostają one w zgodzie z prawem wspólnotowym,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 181 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

(6)

W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP. Negocjacje te zostały zamknięte, a Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM (obejmującymi Antiguę i Barbudę, Wspólnotę Bahamów, Barbados, Belize, Wspólnotę Dominiki, Republikę Dominikańską, Grenadę, Republikę Gujany, Republikę Haiti, Jamajkę, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucię, Saint Vincent i Grenadyny, Republikę Surinamu oraz Republikę Trynidadu i Tobago), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwana dalej „umową”) została parafowana dnia 16 grudnia 2007 r. Na mocy art. 243 ust. 4 umowy niektóre jej elementy stosowano na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (1).

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, z zastrzeżeniem zawarcia wymienionej umowy. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota we Wspólnej Radzie CARIFORUM-WE i w Komitecie CARIFORUM-WE ds. Handlu i Rozwoju, określa Rada na podstawie wniosku Komisji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu.

(3)

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

L 289/I/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

30.10.2008

2. Do celów art. 228 ust. 4 umowy Przewodniczący Rady i członek Komisji sprawują na zmianę przewodnictwo we Wspólnej Radzie CARIFORUM-WE i przedstawiają stanowisko Komisji zgodnie z Traktatem. Do celów art. 230 ust. 2 umowy przedstawiciel Komisji sprawuje na zmianę przewodnictwo w Komitecie CARIFORUM-WE ds. Handlu i Rozwoju i przedstawia stanowisko Komisji.

W odniesieniu do elementów objętych zakresem kompetencji Wspólnoty Umowę stosuje się tymczasowo, jak przewidziano w art. 243 ust. 3 umowy, do czasu zakończenia procedur dla jej zawarcia. Komisja publikuje zawiadomienie informujące o terminie tymczasowego stosowania umowy. Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2008 r. W imieniu Rady

Artykuł 3 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

M. BARNIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 289 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L289 - 3 z 200830.10.2008

    Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

  • Dz. U. L289 - 0 z 200830.10.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.