Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 16 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 16 - Strona 4

Strona 4 z 10

(6) (zwanymi dalej „wytycznymi”), na podstawie następujących przesłanek: a) Komisja miała wątpliwości, czy Javor Pivka kwalifikuje się do pomocy na restrukturyzację na mocy wytycznych. W szczególności dotyczyły one tego, czy spółka „przeżywała trudności” w rozumieniu wytycznych, ponieważ jej złe wyniki w 2003 r. mogły być raczej odosobnionym zjawiskiem niż elementem tendencji. Komisja nie miała też pewności, czy Javor Pivka należy do większej grupy i czy spółka mogła uzyskać niezbędne środki od swoich właścicieli; b) Nie było jasne, w jaki sposób spółka miała przywrócić długotrwałą rentowność, zwłaszcza że nie dostarczono Komisji wystarczających danych do oceny jej przyszłej efektywności w wyniku planu restrukturyzacji; c) Nie przedstawiono analizy rynku w celu uzasadnienia niezastosowania środków wyrównawczych; d) Komisja miała również wątpliwości, co do tego, czy pomoc ograniczała się do niezbędnego minimum, ponieważ nie miała pewności, czy Javor Pivka wniosła znaczny wkład własny na pokrycie kosztów restrukturyzacji, nie było bowiem jasne, z jakich źródeł miały pochodzić środki własne spółki; e) Wreszcie Komisja zażądała informacji o wszystkich innych rodzajach pomocy udzielonej na rzecz Javor Pivka w 2004 r. w celu upewnienia się, że spółka nie otrzymała poprzednio żadnej innej pomocy na ratowanie i restrukturyzację, ponieważ gdyby tak było, warunek „jednorazowej pomocy”, ustanowiony w pkt 48–51 wytycznych, mógł wykluczać możliwość uzyskania przez spółkę takiej pomocy ponownie.


1. Nowa pomoc i pomoc udzielona przed przystąpieniem do UE

(27)

(25)

Słowenia utrzymywała, że decyzja o udzieleniu pomocy, która była wiążąca dla Słowenii, została podjęta na podstawie pozytywnej opinii międzydepartamentowej komisji ekspertów. Decyzja ta została przyjęta w dniu 6 kwietnia 2004 r., tj. przed przystąpieniem Słowenii do Unii Europejskiej, a pomoc nie miała zastosowania po przystąpieniu, tak więc Słowenia uznała ją za pomoc udzieloną przed przystąpieniem, która nie jest objęta postanowieniami art. 87 i art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

2. Kwalifikowalność przedsiębiorstwa do pomocy 2.1. Pojęcie przedsiębiorstwa „przeżywającego trudności”

(28)

Słowenia wykazała, przedstawiając między innymi wskaźniki wyników w tabeli 1 powyżej, że Javor Pivka charakteryzowała się kilkoma cechami spółki przeżywającej trudności, które nie były odosobnionym zjawiskiem w 2003 r., lecz tendencją dającą się zaobserwować w ciągu czterech lat (2000–2003).

(29)

W tym kontekście Słowenia zwróciła uwagę na fakt, że w podanym okresie Javor Pivka nie zdołała zwiększyć swoich dochodów netto ze sprzedaży. W całym tym okresie wynik działalności operacyjnej był ujemny, z wyjątkiem 2000 r., a straty powiększyły się w latach 2001–2003. Straty bieżące w 2003 r. stanowiły niemal połowę kapitału zakładowego spółki. Rentowność sprzedaży, stan udziałów kapitałowych i aktywów miały wartości ujemne i stale pogarszały się w latach 2001–2003. Nastąpiło pogorszenie sytuacji w zakresie niezakłóconych przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w ciągu tego okresu, a w 2003 r. miały one wartość ujemną. Te niekorzystne tendencje wystąpiły w takim nasileniu, że w 2003 r. Javor Pivka była poważnie zagrożona upadłością.

2.2. Struktura własności Javor Pivka

(30)

(6) Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspierania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności, Dz.U. C 288 z 9.10.1999, str. 2.

Słowenia wyjaśniła strukturę własności Javor Pivka w nawiązaniu do szczególnego charakteru modelu prywatyzacji, zastosowanego przez Słowenię po upadku systemu komunistycznego. Słowenia przyjęła szczególną koncepcję, zgodnie z którą majątek przedsiębiorstw nie ma określonych właścicieli, ani prywatnych, ani publicznych, lecz jest „majątkiem społecznym”, należącym do ogółu społeczeństwa. W procesie prywatyzacji podejmowano starania mające na celu przekształcenie tej abstrakcyjnej koncepcji w jasną strukturę własności za pomocą świadectw udziałowych, które zostały rozprowadzone wśród obywateli. Te świadectwa można było wymienić na udziały w dawnych przedsiębiorstwach „społecznych”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 16 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 7 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L29 - 3 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.