Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 11

(37)

Po czwarte, słoweńskie władze przekazały informacje świadczące o tym, że podstawą strategii Novoles Straža jest badanie rynku i prognozy potwierdzające stosunkowo dużą sprzedaż mebli w przyszłości.

(38)

(6) Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz.U. C 288 z 9.10.1999, str. 2).

Po piąte, w odniesieniu do środków wyrównawczych, Słowenia przedstawiła badanie rynku, z którego wynika, że udział Novoles Straža we właściwym rynku produktowym w UE-25 jest bardzo mały. Słoweńskie władze podkreśliły również, że spółka Novoles Straža jest zlokalizowana w obszarze objętym pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE.


L 29/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2008

(39)

I wreszcie w odniesieniu do pomocy państwa otrzymanej przez spółkę w przeszłości, Słowenia skorygowała niektóre omyłki w uzyskanych kwotach oraz przede wszystkim stwierdziła, że pomoc początkowo określona jako pomoc na restrukturyzację nie była przyznana na ratowanie i restrukturyzację zgodnie z definicją podaną w wytycznych.

niem, środek stanowi nową pomoc, nawet jeżeli zakres zaangażowania finansowego państwa był znany wcześniej.

(44)

V. OCENA POMOCY

1. Istnienie pomocy państwa

(40)

Zgodnie z art. 87 Traktatu WE wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi, chyba że można ją uzasadnić na podstawie art. 87 ust. 2 lub ust. 3 Traktatu WE.

Komisja podtrzymuje swój wstępny wniosek, że wiążący akt, którym właściwe władze krajowe zobowiązały się do przyznania pomocy, nie został wprowadzony w życie przed przystąpieniem. Odpowiednie słoweńskie przepisy stanowią, że pomoc ma być przyznawana decyzją rządu na wniosek odpowiedzialnego ministerstwa. Wprawdzie do jej przyznania niezbędne są uprzednie decyzje międzydepartamentalnej komisji ekspertów i odpowiedzialnego ministerstwa, nie są one jednak wystarczające do przyznania pomocy. Ostateczna decyzja należy do rządu. W niniejszej sprawie rząd wydał decyzję w dniu 27 maja 2004 r., a Słowenia przystąpiła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Wobec tego środek stanowi nową pomoc i należało go zgłosić na mocy art. 88 Traktatu WE i poddać ocenie zgodnie z art. 87 Traktatu WE.

(41)

Komisja stwierdza, że pomoc została udzielona przy użyciu zasobów państwowych na rzecz jednego przedsiębiorstwa. Ma to w oczywisty sposób zastosowanie do bezpośredniej dotacji, ale także gwarancji, w szczególności w przypadku, gdy przedsiębiorstwo przeżywa trudności i udziela się mu 100 % zabezpieczenia na pożyczki (7). W rzeczywistości gwarancja umożliwiła spółce uzyskanie większej kwoty pożyczki niż mogłaby uzyskać bez niej.

3. Zgodność pomocy

(45)

Jeżeli przedmiotowa pomoc jest pomocą na restrukturyzację, jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem, gdy spełnia kryteria określone w Wytycznych wspólnotowych dotyczących sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (zwanych dalej „wytycznymi”) (9).

(46) (42)

Ponieważ handel produktami drzewnymi odbywa się między Słowenią a innymi państwami członkowskimi, środek może przyczynić się do poprawy sytuacji odbiorcy pomocy w porównaniu z sytuacją innych konkurentów w Słowenii i w UE. Z tego względu pomoc zakłóca konkurencję i ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja uważa, że przedmiotowe środki, przyznane na rzecz Novoles Straža, stanowią pomoc, o której mowa w art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 16 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L29 - 3 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.