Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 7

Strona 7 z 11

W świetle uwag Słowenii i informacji zebranych podczas badania, Komisja sformułowała następujące wnioski dotyczące powodów, które skłoniły ją do wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego.

3.1. Kwalifikowanie się przedsiębiorstw do pomocy

(47)

2. Istnienie nowej pomocy

(43)

Słoweńskie władze wyraziły najpierw wątpliwości, czy Komisja jest uprawniona do przeprowadzenia oceny pomocy na mocy art. 87 i 88 Traktatu WE, argumentując, że została ona udzielona przed przystąpieniem Słowenii do UE. W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyjaśniła, że w celu stwierdzenia, czy pomoc została udzielona przed przystąpieniem czy po nim, właściwym kryterium jest prawnie wiążący akt, którym właściwe władze krajowe zobowiązały się do udzielenia pomocy (8). Wobec braku takiej decyzji przed przystąpie-


Na podstawie informacji przedstawionych przez Słowenię, Komisja uważa, że wyniki spółki, opisane w motywach (24)–(27) powyżej, świadczą o tym, że spółka faktycznie znajdowała się w trudnej sytuacji, w czasie gdy została udzielona przedmiotowa pomoc państwa. Komisja stwierdza w szczególności, że problemy te były częścią tendencji w latach 2000–2004, a nie tylko odosobnionym zjawiskiem zaistniałym w 2003 r. Słoweńskie władze przedstawiły ponadto wystarczające dowody świadczące o tym, że w 2004 r. spółka nie byłaby zdolna do samodzielnego refinansowania swego krótkoterminowego zadłużenia. Nie pozostaje to w sprzeczności z faktem, że spółka zdołała je zrefinansować w pewnym zakresie bez pomocy, ponieważ ten cel osiągnęła za pomocą wysokiego zabezpieczenia, jednak nie mogła go zapewnić w odniesieniu do całej kwoty, która miała podlegać refinansowaniu.

(7) Patrz: pkt 2.1.2 i 4.2 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwowej w formie gwarancji (Dz.U. C 71 z 11.3.2000, str. 14). (8) Patrz: decyzja o wszczęciu postępowania (por. przypis 1), motyw 20 i nast.

(9) Ponieważ pomoc została przyznana w maju 2004 r., musi być poddana ocenie na podstawie wytycznych z 1999 r., tj. Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz.U. C 288 z 9.10.1999, str. 2).

2.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/13

(48)

Komisja bierze również pod uwagę wyjaśnienia Słowenii dotyczące struktury własności spółki Novoles Straža. Wobec pasywności i niskich zasobów kapitałowych instytucjonalnych właścicieli Novoles Straža, a także rozproszenia pozostałej części własności, Komisja przyznaje, że spółka nie mogła uzyskać niezbędnych środków finansowych od swoich udziałowców. Z tego samego powodu i przy uwzględnieniu, że żaden właściciel nie jest w posiadaniu więcej niż 22 % kapitału zakładowego Novoles Straža, Komisja uważa również, że Novoles Straža nie należy do większej grupy.

(49)

Komisja w związku z tym stwierdza, że spółka Novoles Straža kwalifikowała się do pomocy na restrukturyzację.

3.2. Przywrócenie dobrej kondycji

(50)

W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja zwróciła uwagę na brak jasności co do tego, w jaki sposób plan restrukturyzacji miał umożliwić Novoles Straža odzyskanie długotrwałej dobrej kondycji. To zastrzeżenie odnosiło się przede wszystkim do pięcioletniej prognozy finansowej wskazującej, jakie zmiany miały przypuszczalnie nastąpić w spółce w wyniku działań restrukturyzacyjnych. Komisja zwróciła również uwagę, że Słowenia nie dostarczyła informacji wymaganych przez Komisję do oceny założeń dotyczących ewentualnych wyników Novoles Straža, które spółka miałaby osiągnąć w ramach planu restrukturyzacji.

mogą przyczynić się do zmiany sytuacji spółki. W toku badania Komisja uzyskała informacje, że nie wprowadziła ona jeszcze w życie wszystkich planowanych działań restrukturyzacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 16 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L29 - 3 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.