Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

Data ogłoszenia:2008-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 12

Strona 1 z 2
L 290/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 (3) i na mocy art. 17 ust. 2 rozporządze­ nia (WE) nr 510/2006 należy opublikować streszczenie specyfikacji. Komisja odnotowuje również, że nazwa brzmi: „Veau d’Aveyron et du Ségala”, a nie „Veau de l’Aveyron et du Ségala”, jak początkowo zarejestrowano. Należy zatem zmienić zarejestrowaną nazwę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na podstawie art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Veau d’Aveyron et du Ségala” zarejestrowanego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez zmianę maksymalnej wagi tusz samców cieląt z 250 na 270 kg oraz zmianę maksymalnej wagi tusz samic cieląt z 220 na 250 kg. Zmiana ma na celu poprawkę błędu w ocenie maksymalnej wagi tusz, popełnionego przy sporządzaniu pierwszego wniosku, w związku z błędnym szacunkiem wydajności poubojowej w tamtym czasie. Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury okreś­ lonej w art. 5, 6 i 7 wymienionego rozporządzenia.

Artykuł 1 W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Veau d’Aveyron et du Ségala” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96, część A, strona 4: zamiast: „Veau de l’Aveyron et du Ségala”,

(2)

(3)

powinno być: „Veau d’Aveyron et du Ségala”. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

(3) Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

31.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/13

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Veau d’Aveyron et du Ségala” zatwierdza się następujące zmiany: „Opis produktu” Zmienia się następujący ustęp: zamiast: „Cielę d’Aveyron et du Ségala posiada następujące właściwości: — Cielę ciężkie (250–420 kg żywej wagi, co odpowiada 170–250 kg wagi tuszy),”, powinno być: „Cielę d’Aveyron et du Ségala posiada następujące właściwości: — Cielę ciężkie: 250–420 kg żywej wagi, co odpowiada 170–270 kg wagi tuszy (samice 170–250 kg, samce 190–270 kg).”. „Metoda produkcji” Zmienia się następujący ustęp: zamiast: „Waga odchowanego cielęcia waha się od 250 do 420 kg żywej wagi. Waga tusz wynosi: 170–220 kg dla samic i 190–250 kg dla samców, co wynika z dymorfizmu płciowego i różnic w rytmie wzrostu płci,”,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 200831.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 197 z 3.8.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431)

 • Dz. U. L290 - 26 z 200831.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (  Dz.U. L 40 z dnia 17 luty 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3)

 • Dz. U. L290 - 25 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6269)

 • Dz. U. L290 - 23 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083) (1)

 • Dz. U. L290 - 20 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L290 - 18 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L290 - 16 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świętomarciński (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 8 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

 • Dz. U. L290 - 3 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L290 - 1 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2008 z dnia 30 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 0 z 200831.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.