Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 26

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (  Dz.U. L 40 z dnia 17 luty 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3)

Data ogłoszenia:2008-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 26

Strona 1 z 3
L 290/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia 17 luty 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3) Strona 3, preambuła motyw pierwszy: zamiast: „produkty nie mogą zostać wprowadzone na rynek jeśli (…)”,


powinno być: „produkty nie mogą zostać wprowadzone na rynek Wspólnoty, jeśli (…)”. Strona 3, preambuła motyw czwarty: zamiast: „w szczególności, jeżeli organy celne podczas przeprowadzania kontroli towarów dopuszczonych do wolnego obrotu stwierdzą, że produkty wykazują niektóre cechy wzbudzające duże wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, powinny zawiesić dane produkty i poinformować organy krajowe odpowiedzialne za kontrolę rynku, aby mogły one przedsięwziąć odpowiednie działania;”,

powinno być: „w szczególności, jeżeli organy celne podczas przeprowadzania kontroli towarów w związku z dopuszczaniem do swobodnego obrotu stwierdzą, że towary wykazują niektóre cechy wzbudzające poważne wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa, muszą one mieć możliwość zawieszenia dopuszczenia tych towarów i poinformowania organów krajo­ wych odpowiedzialnych za kontrolowanie rynku, tak aby mogły one przedsięwziąć odpowiednie dzia­ łania;”. Strona 3, preambuła motyw piąty: zamiast: „(…) w którym dopuszczenia produktów (…)”,

powinno być: „(…) w którym dopuszczenie produktów (…)”. Strona 3, preambuła motyw ósmy: zamiast: „(…) określonych powyżej wątpliwości oraz (…)”,

powinno być: „(…) określonych powyżej poważnych wątpliwości oraz (…)”. Strona 3, preambuła motyw dziewiąty: zamiast: „dlatego jeżeli organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku nie podejmą działań, włączając przyjęcie tymczasowych rozwiązań ochronnych, w tym samym czasie zatrzymany produkt powinien być dopuszczony do swobodnego obrotu, jeśli wszystkie inne formalności przywozowe zostały dopełnione;”,

powinno być: „dlatego o ile organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku nie podejmą w tym samym czasie działań, w tym nie przyjmą tymczasowych środków ochronnych, dane produkty muszą zostać dopusz­ czone do swobodnego obrotu, pod warunkiem że wszystkie inne formalności przywozowe zostały dopeł­ nione;”. Strona 3, preambuła motyw dziesiąty: zamiast: „(…) przepisów szczególnie odnoszących się (…)”,

powinno być: „(…) przepisów szczególnych odnoszących się (…)”. Strona 3, preambuła motyw jedenasty: zamiast: „(…) zasadą proporcjonalności i tym samym ściśle zgodnie z potrzebami, a z drugiej (…)”,

powinno być: „(…) zasadą proporcjonalności i tym samym dotyczyć wyłącznie zgodności z wymaganiami, a z drugiej (…)”. Strona 3, preambuła motyw dwunasty: zamiast: „(…) bezpieczeństwa działań przywozowych Komisja (…)”,

powinno być: „(…) bezpieczeństwa operacji przywozowych Komisja (…)”.

31.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/27

Strona 4, preambuła motyw szesnasty: zamiast: „(…) oraz przez GATT Kodeks Barier Technicznych w Handlu, zgodnie z (…)”,

powinno być: „(…) oraz przez Kodeks barier technicznych w handlu GATT, zgodnie z (…)”. Strona 4, art. 1 tiret drugie: zamiast: „(…) dokument fizycznie towarzyszący produktowi (…)”,

powinno być: „(…) dokument, który musi fizycznie towarzyszyć produktowi (…)”. Strona 4, art. 2: zamiast: „Jeśli w ramach kontroli wykonywanej w związku z towarami przeznaczonymi do swobodnego obrotu organy celne stwierdzą, że: — produkt lub grupa produktów wykazują niektóre cechy nasuwające poważne wątpliwości co do istnienia poważnego i bezpośredniego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku użycia danego towaru w normalnych i przewidywalnych warunkach, i/lub — produktowi lub grupie produktów nie towarzyszy dokumentacja lub oznakowanie zgodne ze wspól­ notowymi lub krajowymi przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym dopuszczenie do obrotu nastąpi, organy te zawieszą dopuszczenie danego produktu lub grupy produktów do swobodnego obrotu i niezwłocznie zawiadomią organy krajowe odpowiedzialne za kontrolowanie rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 200831.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 197 z 3.8.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431)

 • Dz. U. L290 - 25 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6269)

 • Dz. U. L290 - 23 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083) (1)

 • Dz. U. L290 - 20 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L290 - 18 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L290 - 16 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świętomarciński (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 12 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 8 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

 • Dz. U. L290 - 3 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L290 - 1 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2008 z dnia 30 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 0 z 200831.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.