Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 3

Strona 1 z 3
31.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


zwyczajną o jakości innej niż wysoka, której definicję przedstawiono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (6), poprzez stworzenie kontyngentu przywozowego.

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

Kontyngent przywozowy odnosi się do maksymalnej rocznej ilości 2 989 240 ton, w tym 572 000 ton w przypadku przywozu pochodzącego ze Stanów Zjed­ noczonych i 38 853 ton w przypadku przywozu pocho­ dzącego z Kanady. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (7) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz na okresy obowiązywania kontyngentu taryfo­ wego rozpoczynające się począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 mają zasto­ sowanie, nie naruszając dodatkowych warunków lub odstępstw, które mogą być przewidziane niniejszym rozporządzeniem. W celu zapewnienia, że przywóz pszenicy zwyczajnej objętej tymi kontyngentami taryfowymi ma charakter uporządkowany i niespekulacyjny, powinien on podlegać wydawaniu pozwoleń na przywóz. W celu zapewnienia właściwego zarządzania tymi kontyngentami należy ustanowić nieprzekraczalne terminy składania wniosków o wydanie pozwolenia oraz określić informacje, które powinny zostać zawarte we wnioskach i pozwoleniach. Uwzględniając warunki dostawy, należy wprowadzić odstępstwo dotyczące okresu ważności pozwoleń. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania kontyngen­ tami należy ustanowić stosunkowo wysokie zabezpie­ czenie na pozwolenia na przywóz, nie naruszając art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (8).

uwzględniając decyzję Rady 2006/333/WE z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogól­ nego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczą­ cego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Repu­ bliki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Euro­ pejskiej (2), w szczególności jej art. 2,

(4)

(5)

uwzględniając decyzję Rady 2007/444/WE z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Euro­ pejską a rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT (3), w szczególności jej art. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarzą­ dzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pocho­ dzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4) zostało znacząco zmienione (5). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 29 z 200831.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 197 z 3.8.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431)

 • Dz. U. L290 - 26 z 200831.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (  Dz.U. L 40 z dnia 17 luty 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3)

 • Dz. U. L290 - 25 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6269)

 • Dz. U. L290 - 23 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083) (1)

 • Dz. U. L290 - 20 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L290 - 18 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L290 - 16 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świętomarciński (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 12 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 8 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

 • Dz. U. L290 - 1 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2008 z dnia 30 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 0 z 200831.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.