Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 293 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2008 z dnia 24 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (1)

Data ogłoszenia:2008-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 293 POZ 1

31.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1007/2008 z dnia 24 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania

(Tekst mający znaczenia dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dalszą dyskusję w sprawie Agencji, odzwierciedlającą wyniki procesu oceny Agencji, zalecenia zarządu i trwający przegląd ram prawnych dla sieci i usług łączności elektronicznej. Pozwoli to również na dalszą refleksję nad ogólnym kierunkiem europejskich starań o zwiększenie bezpieczeństwa sieci i informacji. Wydłużenie okresu działania Agencji powinno pozostać bez uszczerbku dla wyników tej dyskusji.

(5)

Należy zatem przedłużyć okres działania Agencji do dnia 13 marca 2012 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W dniu 10 marca 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 460/2004 (3) ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (zwaną dalej „Agencją”) na okres pięciu lat. W dniu 23 marca 2007 r., po ocenie Agencji, zarząd Agencji wydał zalecenia dotyczące odpowiednich zmian w rozporządzeniu (WE) nr 460/2004. Zgodnie ze strategią Komisji w dziedzinie lepszych uregulowań prawnych Komisja zainicjowała konsultacje publiczne dotyczące przedłużenia działalności i przyszłości Agencji, które miały miejsce od dnia 13 czerwca do dnia 7 września 2007 r. W związku z tym, że mandat Agencji wygasa dnia 13 marca 2009 r. oraz w celu zapewnienia spójności i ciągłości, konieczne jest jego przedłużenie, co umożliwi

Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 460/2004 Artykuł 27 rozporządzenia (WE) nr 460/2004 otrzymuje brzmienie:

(2)

(3)

„Artykuł 27 Okres działania Agencja jest utworzona na okres ośmiu lat, od dnia 14 marca 2004 r.”.

(4)

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Opinia z dnia 13 lutego 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. (3) Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

L 293/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 24 września 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 293 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L293 - 3 z 200831.10.2008

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Wersja przekształcona) (1)

  • Dz. U. L293 - 0 z 200831.10.2008

    Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.