Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6274) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 14

L 294/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6274)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/829/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó­ rych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 akapit trzeci i art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

została rezolucja dotycząca statusu BSE różnych krajów. Załącznik do decyzji Komisji 2007/453/WE powinien zatem zostać dostosowany do zaleceń zawartych w rezolucji OIE. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję dotyczącą statusu BSE niektórych państw członkowskich i biorąc pod uwagę ujednolicone surowe środki ochrony przed BSE stosowane we Wspólnocie, państwa te powinny być tymczasowo uznawane za państwa o kontrolowanym ryzyku BSE. Należy zatem 2007/453/WE. odpowiednio zmienić decyzję

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania nie­ których przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Stosuje się je do produkcji oraz wprowa­ dzania na rynek żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. W tym celu status w odniesieniu do gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) państw członkowskich lub krajów trzecich i ich regionów („kraje lub regiony”) ma być określony poprzez klasyfikację w jednej z trzech kategorii w zależności od poziomu ryzyka BSE (znikome, kontrolowane lub nieok­ reślone ryzyko BSE). Załącznik do decyzji Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (2) grupuje kraje lub regiony według ich statusu BSE. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję dotyczącą statusu BSE państw członkowskich, wszystkie państwa człon­ kowskie powinny być tymczasowo uznawane za państwa o kontrolowanym ryzyku BSE, zgodnie z decyzją 2007/453/WE. Podczas sesji ogólnej Światowej Organi­ zacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w maju 2008 r. przyjęta

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/453/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r. Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84.

1.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/15

ZAŁĄCZNIK WYKAZ PAŃSTW LUB REGIONÓW A. Państwa lub regiony o znikomym ryzyku BSE Państwa członkowskie — Finlandia — Szwecja Państwa EFTA — Islandia — Norwegia Państwa trzecie — Argentyna — Australia — Nowa Zelandia — Paragwaj — Singapur — Urugwaj B. Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE Państwa członkowskie — Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo Państwa EFTA — Szwajcaria — Liechtenstein Państwa trzecie — Brazylia — Kanada — Chile — Tajwan — Meksyk — Stany Zjednoczone C. Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE — Państwa lub regiony niewymienione w pkt A lub B niniejszego załącznika.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 16 z 20081.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r. (  Dz.U. L 290 z 31.10.2008)

 • Dz. U. L294 - 11 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6044) (1)

 • Dz. U. L294 - 9 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6042) (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L294 - 3 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L294 - 1 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 0 z 20081.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.