Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6042) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 9

1.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6042)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/827/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Bułgaria przedstawiła gwarancje, że sześć zakładów mleczarskich zakończyło proces modernizacji i obecnie spełnia wymogi prawa wspólnotowego. Zakłady te są upoważnione do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego niespełniającego wymagań UE. Należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI.

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI, rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(1)

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1).

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia został zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2), 3), 2008/209/WE (4), 2008/331/WE (5), 2007/689/WE ( 2008/547/WE (6) i 2008/672/WE (7).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 139 z 30.4.2004, s. 55. 8 z 13.1.2007, s. 35. 282 z 26.10.2007, s. 60. 65 z 8.3.2008, s. 18. 114 z 26.4.2008, s. 97. 176 z 4.7.2008, s. 11. 220 z 15.8.2008, s. 27.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji.

L 294/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii dodaje się następujące pozycje:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„7. 8. 9. 10. 11. 12.

BG 1212029 0712001 1512012 2212027 2312030 2312031

SD »Voynov i sie« »Ben Invest« OOD ET »Ahmed Tatarla« »Ekobalkan« OOD ET »Favorit – D. Grigorov« ET »Belite kamani«

gr. Montana ul. »N. Yo.Vaptsarov« 8 s. Kostenkovtsi, obsht. Gabrovo s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol gr. Sofia bul. »Evropa« 138 s. Aldomirovtsi s. Dragotintsi”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 16 z 20081.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r. (  Dz.U. L 290 z 31.10.2008)

 • Dz. U. L294 - 14 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6274) (1)

 • Dz. U. L294 - 11 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6044) (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L294 - 3 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L294 - 1 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 0 z 20081.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.