Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 24

Strona 1 z 7
L 295/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

kowskie muszą przestrzegać, jeśli zamierzają korzystać z pomocy finansowej Wspólnoty z tytułu wydatków poniesionych w obszarze gromadzenia danych. Zasadne jest także, by nieprzestrzeganie tych zasad i procedur powodowało wyłączenie wydatków z finansowania.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 31,

(5)

Roczny wkład Wspólnoty należy ustalić w oparciu o prognozy rocznego budżetu, ocenione z uwzględnieniem programów krajowych ustanowionych przez państwa członkowskie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

W celu zapewnienia skutecznego przydziału funduszy wspólnotowych prognoza rocznego budżetu musi zgadzać się z działaniami przewidzianymi w programie krajowym.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzysty­ wania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspie­ rania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (2) stwarza podstawy dla analiz naukowych w zakresie rybołówstwa oraz dla zapewnienia rzetelnego doradztwa naukowego na potrzeby realizacji wspólnej polityki rybołówstwa.

(7)

(2)

Komisja planuje przyjęcie wieloletniego programu wspól­ notowego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008, na podstawie którego państwa członkowskie powinny ustanowić wieloletnie programy krajowe w zakresie gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania.

W celu uproszczenia procedur konieczne jest ustano­ wienie zasad i formy przekazywania przez państwa członkowskie prognozy rocznego budżetu w odniesieniu do realizacji programów krajowych. Za kwalifikowalne należy uznać jedynie koszty bezpośrednio związane z wdrażaniem programów krajowych, właściwie uzasad­ nione i faktycznie poniesione przez państwa członkow­ skie. W tym względzie należy również jasno określić rolę i obowiązki partnerów lub podwykonawców we wdra­ żaniu programów krajowych.

(8)

(3)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 ustanawia, między innymi, wkład finansowy Wspólnoty na rzecz środków dotyczących obszaru gromadzenia podstawo­ wych danych. Ponadto art. 24 tego rozporządzenia zobo­ wiązuje Komisję do podejmowania każdego roku decyzji dotyczących rocznego wkładu Wspólnoty na rzecz tych środków.

(9)

W odniesieniu do możliwości wprowadzania zmian tech­ nicznych do wieloletnich programów określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 należy ustanowić zasady, według których państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie zmiany w środkach niezbęd­ nych dla właściwego wdrażania programów krajowych. Państwom członkowskim należy umożliwić ponowne przydzielenie środków na różne kategorie kosztów jeśli uznaje się to za korzystne dla wdrażania programu krajo­ wego.

(4)

W myśl zasady rzetelnego zarządzania finansami należy ustanowić zasady i procedury, których państwa człon­

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1.

Należy ustanowić zasady w celu zapewnienia zgodności wniosków o zwrot wydatków z decyzją Komisji zatwier­ dzającą roczny wkład Wspólnoty. Zasady te muszą uwzględniać procedurę składania oraz zatwierdzania tych wniosków. W stosownych przypadkach wnioski niezgodne ze wspomnianymi zasadami należy rozpatrzyć odmownie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 3 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.