Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 17

CIF

217 218

Ilość przechowywana w sieciach Liczba sztuk przechowywanych w sieciach Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

NQ NB

O O

219

RAS

C

L 295/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

220

Rodzaj narzędzi

GE

Kod literowy zgodny z „Międzynarodową normą w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi połowowych” FAO


CIF deklaracja wyładun­ kowa jedynie w przypadku określonych gatunków i obszarów połowu CIF w przypadku deklaracji wyładunkowej (przeładun­ kowej)

221

Poddeklaracja przetwarzania

PRO

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów PRO)

222 223 PRO: poddeklaracja przetwa­ rzania Początek poddeklaracji prze­ twarzania Kategoria świeżości ryb Stan ryb PRO Sposób przetworzenia/prezentacji w odniesieniu do każdego wyładowanego gatunku Znacznik zawierający szczegóły dotyczące przetwarzania ryb C

224

225 226

FF PS

Kategoria świeżości ryb (A, B, E) Kod literowy stanu ryb np. żywe, mrożone, solone. Wykaz kodów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Kod literowy prezentacji produktu (określa sposób przetwo­ rzenia): należy stosować kody znajdujące się na stronach inter­ netowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Kod 3-literowy BLC=bloki) (CRT=kartony, BOX=pudełka, BGS=torby,

C C

227

Prezentacja ryb

PR

C

228

Typ opakowania przetworzo­ nych ryb Liczba opakowań jednostko­ wych Średnia waga na opakowanie jednostkowe Współczynnik przeliczeniowy

TY

CIF (LAN lub TRA)

229

NN

Liczba opakowań jednostkowych: kartonów, pudełek, toreb, pojemników, bloków itp. Masa produktu (kg)

CIF (w przypadku LAN lub TRA) CIF (w przypadku LAN lub TRA) O

230

AW

231

CF

Współczynnik liczbowy stosowany do przeliczenia masy prze­ tworzonych ryb na masę żywych ryb

232 233 Gdy typ komunikatu to SAL (TM = SAL) Niezbędne jest podanie poniż­ szych atrybutów Początek zapisu sprzedaży Numer statku w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty SAL IR SAL = komunikat dotyczący sprzedaży

234

Komunikat dotyczący sprzedaży przybiera formę wiersza karty sprzedaży albo wiersza przejęcia Znacznik wskazujący początek zapisu sprzedaży W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą, która oznacza kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy Boczny numer rejestracyjny statku, który wyładował ryby C C

235 236

237 238

Sygnał rozpoznawczy statku Zewnętrzne oznakowanie iden­ tyfikacyjne statku Kraj rejestracji

RC XR

CIF CFR nieaktualny O

239

FS

Kod państwa ISO alpha-3

C

4.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/21

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

240 241 242 243 244

Nazwa statku Deklaracja SLI Deklaracja TLI

NA SLI TLI

Nazwa statku, który wyładował ryby (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SLI) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów TLI)

O CIF sprzedaż CIF przejęcie

SLI: deklaracja wiersza sprzedaży Początek deklaracji wiersza sprzedaży Data Państwo sprzedaży SLI Znacznik zawierający szczegóły dotyczące sprzedaży konsygna­ cyjnej Data sprzedaży (RRRR-MM-DD) Państwo, w którym dokonano sprzedaży (kod państwa ISO alpha-3) Wykaz kodów portów (CCPPP) zostanie zamieszczony na stro­ nach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Nazwa ośrodka aukcyjnego, innego podmiotu lub nazwisko osoby sprzedającej ryby Nazwa (nazwisko) podmiotu lub osoby nabywającej ryby Numer referencyjny umowy sprzedaży C

245

246 247

DA SC

C C

248

Miejsce sprzedaży

SL

C

249

Nazwa (nazwisko) sprzedawcy

NS

C

250 251

Nazwa (nazwisko) nabywcy Numer referencyjny umowy sprzedaży Poddeklaracja dokumentu źród­ łowego Poddeklaracja sprzedanej partii

NB CN

C C

252

SRC

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SRC)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.