Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 16

Strona 16 z 17

C

253 254 255

CSS

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów CSS)

C

Poddeklaracja SRC

Organy państwa bandery odnajdują dokument źródłowy na podstawie dziennika połowowego statku i danych dotyczących wyładunku SRC Znacznik zawierający szczegóły dokumentu źródłowego doty­ czącego sprzedanej partii Data wyładunku (RRRR-MM-DD) Nazwa państwa i portu miejsca wyładunku Wykaz kodów portów państw (CCPPP) zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie C


256

Początek poddeklaracji doku­ mentu źródłowego Data wyładunku Nazwa państwa i portu

257 258

DL PO

C C

259 260 261 Poddeklaracja CSS Początek poddeklaracji sprze­ danej partii Nazwa gatunku Masa sprzedanych ryb CSS Znacznik zawierający szczegóły dotyczące sprzedanego towaru C

262 263

SN WT

Nazwa sprzedanych gatunków (kod FAO alpha-3) Masa sprzedanych ryb (w kilogramach)

C C

L 295/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

264

Liczba sprzedanych sztuk ryb

NF

Liczba sztuk ryb (w przypadku gdy rejestracja połowów musi obejmować liczbę sztuk ryb, np. łososia, tuńczyka) Cena za kilogram Waluta ceny sprzedaży. Wykaz symboli/kodów walut zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Rozmiar ryb (1–8; jeden rozmiar lub kg, g, cm, mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od przypadku) Kody oznaczające spożycie przez ludzi, przeniesienie, przezna­ czenie na paszę Wykaz kodów obszarów połowowych i nakładu/ochrony zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Euro­ pejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów PRO) Wycofane przez organizację producentów (Y – tak, N – nie, T – tymczasowo) Wykaz kodów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Kod literowy stanu ryb, np. żywe, mrożone, solone. Wykaz kodów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie

CIF

265 266

Cena ryb Waluta sprzedaży

FP CR

C C

267

Kategoria rozmiaru ryb

SF

CIF

268

Przeznaczenie produktu

PP

CIF

269

Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

RAS

C

270

Poddeklaracja przetwarzania PRO Wycofane

PRO

C

271

WD

C

272

Kodu sposobu wykorzystania przez organizację producentów

OP

O

273

Stan ryb

PS

CIF tymczasowo wycofane

274 275 276 277 278 TLI: deklaracja przejęcia Początek deklaracji TLI Data Państwo przejęcia TLI DA SC Znacznik szczegółów dotyczących zdarzenia przejęcia Data przejęcia (RRRR-MM-DD) Państwo, w którym dokonano przejęcia (kod państwa ISO alpha3) Kod portu lub nazwa miejsca (jeżeli nie jest to port), w którym dokonano przejęcia – wykaz ostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm Nazwa podmiotu, który przejął ryby C C C

279

Pozycja geograficzna przejęcia

SL

C

280

Nazwa przejmującego podmiotu Numer referencyjny umowy przejęcia Poddeklaracja SRC Poddeklaracja przejmowanej partii

NT

C

281

CN

Numer referencyjny umowy przejęcia

O

282 283

SRC CST

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SRC) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów CST)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.