Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 17

Strona 17 z 17

C C

284

4.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/23

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

285 286 287 288 289 290 291

Poddeklaracja CST Początek nowego wiersza dla każdej przejmowanej partii Nazwa gatunku Masa przejmowanych ryb Liczba przejmowanych ryb Kategoria rozmiaru ryb Poddeklaracja odpowiedniego obszaru CST SN WT NF SF RAS Znacznik zawierający wiersz ze szczegółami dotyczącymi każdego przejmowanego gatunku ryb Nazwa sprzedanych gatunków (kod FAO alpha-3) Masa przejmowanych ryb (w kilogramach) Liczba sztuk ryb (w przypadku gdy rejestracja połowów musi obejmować liczbę sztuk ryb, np. łososia, tuńczyka) Rozmiar ryb (1–8; jeden rozmiar lub kg, g, cm, mm, albo liczba sztuk ryb na kg, w zależności od przypadku) Wykaz kodów obszarów połowowych i nakładu/ochrony zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Euro­ pejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS) (Zob. Szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów PRO) C C C CIF C O


292

Uwagi:

Poddeklaracja przetwarzania PRO

PRO

C

(*) Obligatoryjne, jeżeli wymagają tego przepisy wspólnotowe, umowy międzynarodowe lub dwustronne. (**) Gdy CIF nie ma zastosowania, atrybut jest fakultatywny. 1. Zestawy znaków są zdefiniowane na stronie internetowej http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. W przypadku ERS odpowiedni jest: zestaw znaków zachodnich (UTF-8). 2. Wykaz wszystkich kodów (lub odpowiednich odesłań) zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych rybołówstwu. Konkretny adres internetowy zostanie wskazany w późniejszym czasie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (w tym kody korekt, portów, obszarów połowowych, zamiaru opuszczenia portu, powodów powrotu do portu, rodzaju połowów/gatunków będących celem połowów, kody dotyczące wejścia do stref nakładu/ochrony i inne kody lub odesłania). 3. Wszystkie kody trzyznakowe to elementy XML (kod trzyznakowy), wszystkie kody dwuznakowe to atrybuty XML. 4. Przykładowe pliki XML i referencyjna definicja XSD z powyższego załącznika zostaną zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie. 5. Wagi podane w tabeli są wyrażone w kilogramach, w razie potrzeby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.