Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 17

2. Kapitanowie statków rybackich Wspólnoty lub ich przed­ stawiciele przekazują dane z deklaracji wyładunkowej drogą elektroniczną właściwym organom państwa bandery.

3. W przypadku gdy statek rybacki Wspólnoty dokonuje wyładunku połowu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, właściwe organy państwa członkowskiego bandery niezwłocznie po otrzymaniu danych z deklaracji wyładunkowej przekazują je drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego, w którym doko­ nano wyładunku połowu.


4. Jeżeli wymagają tego przepisy wspólnotowe, kapitanowie statków rybackich Wspólnoty przekazują właściwym organom państwa członkowskiego bandery, drogą elektroniczną, uprzednie powiadomienie o wejściu do portu, w czasie, w jakim jego przekazanie jest wymagane.

5. W przypadku gdy statek rybacki Wspólnoty zamierza wejść do portu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, właściwe organy państwa członkow­ skiego bandery niezwłocznie po otrzymaniu uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, przekazują je drogą elektroniczną właściwym organom nadbrzeżnego państwa członkowskiego.

Artykuł 5 Informacje, do przekazywania których zobowiązane są podmioty lub osoby odpowiedzialne za pierwszą sprzedaż lub przejęcie 1. Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane aukcje lub inne podmioty bądź osoby upoważnione przez państwa członkow­ skie, które są odpowiedzialne za pierwszą sprzedaż produktów rybołówstwa, przekazują drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium następuje pierwsze wprowadzenie do obrotu, informacje, których odnotowanie w karcie sprzedaży jest obowiązkowe.

2. W przypadku gdy pierwsze wprowadzenie do obrotu ma miejsce w państwie członkowskim innym niż państwo człon­ kowskie bandery, właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pierwsze wprowadzenie do obrotu, zapewniają przekazanie kopii danych z karty sprzedaży właś­ ciwym organom państwa członkowskiego bandery, drogą elek­ troniczną po otrzymaniu stosownych informacji.

L 295/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

5. Kapitan zatrzymuje na statku rybackim kopię informacji, o których mowa w ust. 1, przez cały okres przebywania statku poza portem do czasu przekazania deklaracji wyładunkowej. 6. Gdy statek rybacki przebywa w porcie, na statku nie znaj­ dują się ryby, a kapitan statku złożył deklarację wyładunkową, dozwolone jest zawieszenie transmisji zgodnie z ust. 1 niniej­ szego artykułu, pod warunkiem że centrum monitorowania rybołówstwa (CMR) w państwie członkowskim bandery zostanie o tym wcześniej poinformowane. Transmisję wznawia się po opuszczeniu portu przez statek. Wymóg dotyczący wcześniejszego poinformowania nie dotyczy statków, które są wyposażone w system monitorowania statków (VMS) i transmitują dane za pomocą tego systemu. Artykuł 7 Format przekazywania danych ze statku właściwym organom jego państwa bandery Każde państwo członkowskie określa format przekazywania właściwym organom danych ze statków pływających pod jego banderą. Artykuł 8 Komunikaty zwrotne Państwa członkowskie gwarantują, że do statków pływających pod ich banderą nadawane są komunikaty zwrotne odnośnie do każdej transmisji danych z dziennika połowowego oraz doty­ czących przeładunku i wyładunku. Komunikat zwrotny zawiera potwierdzenie odbioru.

ROZDZIAŁ III ZWOLNIENIA

4. Państwa członkowskie mogą zawierać porozumienia dwustronne w sprawie korzystania z systemów raportowania elektronicznego na statkach pływających pod ich banderą na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Statki objęte zakresem takich porozumień są zwolnione z obowiązku prowadzenia papierowego dziennika połowowego na tych wodach. 5. Kapitanowie statków Wspólnoty, którzy odnotowują w swoich elektronicznych dziennikach połowowych informacje dotyczące nakładu połowowego, zgodnie z wymogiem art. 19b rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, są zwolnieni z obowiązku przekazywania raportów dotyczących nakładu połowowego za pośrednictwem teleksu, VMS, faksu, telefonu lub radia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.