Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 17

Artykuł 15 Dostęp do danych 1. Państwo członkowskie bandery gwarantuje, że nadbrzeżne państwo członkowskie ma w czasie rzeczywistym dostęp za pośrednictwem Internetu do danych z elektronicznego dzien­ nika połowowego i deklaracji wyładunkowej statków pływają­ cych pod jego banderą w czasie prowadzenia operacji połowo­ wych na wodach podlegających zwierzchnictwu i jurysdykcji nadbrzeżnego państwa członkowskiego lub w czasie wejścia do jego portu. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej dane zgromadzone od ostatniego wyjścia z portu do czasu zakończenia wyładunku. Dane z operacji połowowych z ostatnich 12 miesięcy są udostępniane na żądanie. 3. Kapitan statku rybackiego Wspólnoty ma bezpieczny dostęp do swoich danych z elektronicznego dziennika połowo­ wego, przechowywanych w bazie danych państwa członkow­ skiego bandery, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 4. Nadbrzeżne państwo członkowskie udziela dostępu za pośrednictwem Internetu do swojej bazy danych z dziennika połowowego statkowi patrolowemu rybołówstwa należącemu do innego państwa członkowskiego w związku ze wspólnym planem rozmieszczenia. Artykuł 16 Wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi 1. Dostęp do danych, o których mowa w art. 15 ust. 1, umożliwia się za pośrednictwem bezpiecznego łącza interneto­ wego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 2. Państwa członkowskie wymieniają stosowne informacje techniczne w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do elek­ tronicznych dzienników połowowych. 3. Państwa członkowskie:


wszystkie niezbędne środki zmierzające do zapewnienia poufnego traktowania tych danych; b) podejmują wszelkie niezbędne działania techniczne w celu ochrony takich danych przed przypadkowym lub niele­ galnym zniszczeniem, przypadkową utratą, pogorszeniem jakości, rozpowszechnieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych. Artykuł 17 Jeden organ 1. W każdym z państw członkowskich jeden organ jest odpowiedzialny za przekazywanie, odbieranie, organizację i przetwarzanie wszelkich danych objętych niniejszym rozpo­ rządzeniem. 2. Państwa członkowskie dokonują wymiany wykazów i danych kontaktowych organów określonych w ust. 1, jak również informują o powyższych Komisję. 3. Wszelkie zmiany informacji określonych w ust. 1 i 2 są niezwłocznie przekazywane Komisji i innym państwom człon­ kowskim.

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18 Uchylenie 1. Niniejszym 1566/2007. uchyla się rozporządzenie (WE) nr

2. Odesłania do uchylonego rozporządzenia uznaje się za odesłania do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 19 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

a) zapewniają bezpieczne przechowywanie danych otrzyma­ nych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w skomputeryzowanych bazach danych i podejmują

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

4.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/9

ZAŁĄCZNIK (1) FORMAT ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

1

Komunikat systemu elektro­ nicznego raportowania (ERS) Początek komunikatu Adres Nadawca Numer komunikatu (zapisu) Data komunikatu (zapisu) Godzina komunikatu (zapisu) Typ komunikatu ERS AD FR RN RD RT TM Znacznik wskazujący początek komunikatu ERS Miejsce przeznaczenia komunikatu (kod państwa ISO alpha-3) Państwo przekazujące dane (kod państwa ISO alpha-3) Numer seryjny komunikatu (w formacie CCC99999999) Data transmisji komunikatu (RRRR-MM-DD) Godzina retransmisji komunikatu (GG:MM w UTC) Typ komunikatu (dziennik połowowy: typ = LOG, potwier­ dzenie: typ = RET, korekta: typ = COR lub karty sprzedaży: typ = SAL) Obecność tego znacznika wskazuje, że komunikat jest komuni­ katem testowym C C C C C C C

2 3 4 5 6 7 8

9

Komunikat testowy

TS

CIF TEST

10 11 Gdy typ komunikatu to RET (TM = RET) Niezbędne jest podanie poniż­ szych atrybutów Numer wysłanego komunikatu RN RET = komunikat potwierdzający Komunikat potwierdza prawidłowy/nieprawidłowy odbiór komu­ nikatu o danym numerze RN Numer seryjny komunikatu potwierdzanego przez odbierające CMR (CCC99999999) Określa status odebranego komunikatu/raportu. Wykaz kodów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Euro­ pejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Dodatkowe uwagi wyjaśniające przyczynę odrzucenia C

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.