Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 17

Wykaz kodów obszarów połowowych i nakładu/ ochrony zostanie zamieszczony na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie (zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RAS) Liczba operacji połowowych Czas trwania działalności połowowej w minutach – gdzie czas trwania oznacza czas prowadzenia połowów pomnożony przez liczbę godzin na morzu minus czas poświęcony na dotarcie do i powrót z łowisk, przemieszczanie się między łowiskami, manewry omijania, brak aktywności i oczekiwanie na naprawę (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GEA) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów GLS) C


43

44

LR

CIF ostatni komunikat

45

Znacznik inspekcji

IS

CIF dokonano inspekcji

46

Data

DA

C

47 48

Godzina Poddeklaracja odpowiedniego obszaru

TI RAS

O CIF

49 50

Operacje połowowe Czas prowadzenia połowów

FO DU

O CIF wymagane (**)

51 52

Poddeklaracja narzędzi Poddeklaracja utraty narzędzi

GEA GLS

CIF stosowano narzędzia CIF wymagane zgodnie z przepisami (**) CIF złowiono ryby

53

Poddeklaracja połowów (poddeklaracje wykazu gatunków SPE)

SPE

(Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów SPE)

54 55 RLC: deklaracja przemie­ szczenia Stosowana w przypadku przemieszczenia połowów (całości lub części) ze wspólnych narzędzi połowowych na statek albo z ładowni lub z narzędzi połowowych statku do sieci do prze­ chowywania, pojemnika lub zagrody (poza statkiem), gdzie połów będzie przechowywany w stanie żywym do czasu wyła­ dunku RLC Znacznik wskazujący początek deklaracji przemieszczenia C

56

Początek deklaracji przemie­ szczenia Data

57

DA

Data przemieszczenia połowów podczas pobytu statku na morzu (RRRR-MM-DD) Godzina przemieszczenia (GG:MM w UTC) W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą ozna­ czającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku odbiera­ jącego

CIF

58 59

Godzina Numer statku odbierającego w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty (CFR) Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku odbierającego

TI IR

CIF CIF wspólna operacja połowowa i statek UE

60

TT

CIF wspólna operacja połowowa

L 295/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

61

Państwo bandery statku odbie­ rającego Numery innego(-ych) statku(ów) partnerskiego(-ich) w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty Radiowy sygnał wywoławczy innego(-ych) statku(-ów) part­ nerskiego(-ich) Państwo bandery innego(-ych) statku(-ów) partnerskiego(-ich) Przemieszczono do

TC

Państwo bandery statku odbierającego połowy (kod państwa ISO alpha-3) W formacie AAAXXXXXXXXX, gdzie A jest wielką literą ozna­ czającą kraj pierwszej rejestracji w UE, a X stanowi literę lub cyfrę

CIF wspólna operacja połowowa CIF wspólna operacja połowowa, gdzie part­ nerem jest statek UE

62

RF

63

TF

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku(-ów) part­ nerskiego(-ich)

CIF wspólna operacja połowowa i inni partnerzy

64

FC

Państwo bandery statku(-ów) partnerskiego(-ich) (kod państwa ISO alpha-3) Trzyliterowy kod miejsca, gdzie przemieszczono połowy (sieć do przechowywania: KNE, zagroda: CGE itp.). Kody zostaną zamie­ szczone na stronach internetowych Komisji Europejskiej, pod adresem, który zostanie wskazany w późniejszym czasie Miejsce przemieszczenia (zob. szczegółowe dane dotyczące podele­ mentów i atrybutów POS) Ilość przemieszczonych ryb (zob. szczegółowe dane dotyczące podele­ mentów i atrybutów SPE)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.