Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3

Strona 1 z 17
4.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

deklarację właściwym organom państwa członkowskiego, w którym ma miejsce wyładunek.


(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 stanowi, że przy pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne lub inne instytucje bądź osoby upoważnione przez państwa członkowskie, które są odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołów­ stwa, przedkładają kartę sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium nastę­ puje pierwsze wprowadzenie do obrotu. Artykuł 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 stanowi również, że w przypadku gdy pierwsze wprowa­ dzenie do obrotu produktów rybołówstwa nie ma miejsca w państwie członkowskim, w którym produkty zostały wyładowane, państwo członkowskie odpowie­ dzialne za monitorowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu zapewnia przedłożenie kopii karty sprzedaży możliwie jak najszybciej organom odpowiedzialnym za monitorowanie wyładunku danych produktów. Artykuł 19 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 nakłada na państwa członkowskie obowiązek opraco­ wania komputerowych baz danych i systemu zatwier­ dzania opartego w szczególności na badaniach potwier­ dzających oraz weryfikacji danych wynikających z tych zobowiązań. Artykuły 19b i 19e rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 nakładają na kapitanów statków rybackich Wspólnoty obowiązek sporządzania raportów dotyczą­ cych nakładu połowowego i odnotowywania ich w swoim dzienniku połowowym. Artykuł 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 (4) nakłada na kapitana statku rybackiego Wspólnoty posia­ dającego pozwolenie na połowy dalekomorskie obowiązek zapisywania, w dzienniku połowowym lub na formularzu dostarczonym przez państwo członkow­ skie bandery, informacji dotyczących parametrów narzędzi połowowych oraz operacji połowowych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 (5) ustanawia­ jące Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustana­ wiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa przewiduje realizację wspólnych planów rozmieszczenia.

Artykuł 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (2) stanowi, że działalność w ramach wspólnej polityki rybackiej jest zabroniona, gdy kapitan nie rejestruje i nie przekazuje bez zbędnej zwłoki infor­ macji dotyczących działalności połowowej, w tym wyła­ dunków i przeładunków, i gdy kopie rejestru nie są udostępniane władzom. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1966/2006 obowiązek elektronicznej rejestracji i przekazywania danych z dziennika połowowego, deklaracji wyładun­ kowej i deklaracji przeładunkowej dotyczy kapitanów statków rybackich Wspólnoty o długości całkowitej prze­ kraczającej 24 metry w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych oraz kapitanów statków rybackich Wspólnoty o długości całkowitej prze­ kraczającej 15 metrów w terminie 42 miesięcy od wejścia w życie przepisów wykonawczych. Codzienne raportowanie działalności połowowej stwarza potencjał dla znaczącego zwiększenia skuteczności i efektywności monitorowania, kontroli i nadzoru na morzu i na lądzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.