Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 34

Strona 1 z 19
L 295/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/830/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dużych projektów inwestycyjnych 2002 (dalej zwanych „MSF 2002”) (2).

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Pismami z dnia 13 października 2006 r. (D/58881) i dnia 13 marca 2007 r. (D/51161) Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji. Pismami zarejestrowanymi przez Komisję w dniach 14 listopada 2006 r. (A/39085), 3 stycznia 2007 r. (A/30004), 15 stycznia 2007 r. (A/30441) i 27 marca 2007 r. (A/32641) władze węgierskie zwróciły się do Komisji o odroczenie terminu udzielenia dodatkowych informacji. Komisja przychyliła się do tego wniosku. Władze węgierskie przedstawiły dodatkowe informacje w pismach zarejestrowanych przez Komisję w dniach 31 stycznia 2007 r. (A/30990) i 15 maja 2007 r. (A/34072). W dniach 11 grudnia 2006 r. i 25 kwietnia 2007 r. odbyły się spotkania władz węgierskich ze służbami Komisji, w których uczestniczyli także przedstawiciele IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

Powiadomieniem w formie elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję tego samego dnia, władze węgierskie zgłosiły przypadek zastosowania istniejących systemów pomocy regionalnej na rzecz projektu nowej inwestycji realizowanego przez IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Zgłoszenia dokonano zgodnie z wymogiem dotyczącym indywidualnego zgło­ szenia ustanowionym w ust. 24 Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz

(1) Dz.U. C 224 z 25.9.2007, s. 2.

(2) Komunikat Komisji – Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8), zmieniony komunikatem Komisji w sprawie zmiany wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2002 r.) w odniesieniu do utworzenia listy sektorów stojących przed problemami strukturalnymi oraz w sprawie propozycji odpo­ wiednich środków zgodnie z art. 88 ust. 1 Traktatu WE dotyczących sektora motoryzacyjnego i sektora włókien syntetycznych (Dz.U. C 263 z 1.11.2003, s. 3).

4.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/35

(6)

Pismem z dnia 10 lipca 2007 r. Komisja poinformowała Węgry o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia postępo­ wania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tej pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag w sprawie danego środka pomocy. Komisja otrzymała cztery uwagi od zainteresowanych stron: a) pismem z dnia 25 października 2007 r., zarejestro­ wanym przez Komisję tego samego dnia (A/38842);

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY 2.1. Cel środka pomocy

(11)

(7)

(8)

Władze węgierskie zamierzają wspierać rozwój regio­ nalny, udzielając regionalnej pomocy na inwestycje IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 50 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 3 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.