Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 50

L 295/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/831/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W okresie trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji w formie elektronicznej niektóre przedsiębiorstwa wyra­ ziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do niektórych substancji i rodzajów produktów zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007. Należy zatem ustanowić nowy termin składania doku­ mentacji dotyczącej wspomnianych substancji i typów produktów zgodnie z art. 12 ust. 3 akapit drugi wymie­ nionego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyre­ ktywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty­ czącej wprowadzania do obrotu produktów biobój­ czych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. We wspomnianym wykazie figuruje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w przypadku których wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 żadnej dokumen­ tacji. W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 8 listopada 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej substancji i rodzajów produktów wymienionych w załączniku upływa dnia 1 grudnia 2009 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2008 r.

(2)

(3)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

4.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/51

ZAŁĄCZNIK Substancje i rodzaje produktów, dla których nowy termin składania dokumentacji upływa dnia 1 grudnia 2009 r.

Rodzaj produktu

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

RMS

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid] 2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid] Nadtlenek 2-butanonu Nadtlenek 2-butanonu Nadtlenek 2-butanonu Nadtlenek 2-butanonu 2-chloroacetamid 2-chloroacetamid 2-chloroacetamid Monochlorowodorek dodecylguanidiny Tlenek etylenu Glioksal Glioksal Glioksal Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy Mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu/Citriodiol Mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu/Citriodiol Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Oligo(chlorek 2-(2-etoksy)etoksyetylguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poli(chlorek heksametylenodiaminoguanidyny) Poliwinylopyrolidon jodu (E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu Kwas salicylowy

220-120-9 219-768-5 219-768-5 215-661-2 215-661-2 215-661-2 215-661-2 201-174-2 201-174-2 201-174-2 237-030-0 200-849-9 203-474-9 203-474-9 203-474-9 203-768-7 255-953-7 255-953-7 polimer polimer polimer polimer polimer polimer polimer polimer polimer 246-376-1 223-296-5 223-296-5 200-712-3

2634-33-5 2527-58-4 2527-58-4 1338-23-4 1338-23-4 1338-23-4 1338-23-4 79-07-2 79-07-2 79-07-2 13590-97-1 75-21-8 107-22-2 107-22-2 107-22-2 110-44-1 42822-86-6 42822-86-6 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 374572-91-5 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 57028-96-3 25655-41-8 24634-61-5 3811-73-2 3811-73-2 69-72-7

2 6 13 1 2 3 6 3 6 13 6 2 2 3 4 6 1 2 1 5 6 13 1 5 6 13 1 6 2 3 1

ES PL PL HU HU HU HU EE EE EE ES NO FR FR FR DE UK UK FR FR FR FR FR FR FR FR SE DE SE SE LT

L 295/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2008

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Rodzaj produktu

RMS

Kwas salicylowy Kwas salicylowy Kwas salicylowy Ditlenek krzemu – amorficzny Chlorek srebra Chlorek srebra Chlorek srebra Chlorek srebra Ditlenek siarki Ditlenek siarki Ditlenek siarki Ditlenek siarki Ditlenek siarki Ditlenek siarki Tiabendazol Tiabendazol Triklosan Polimer formaldehydu i akroleiny

200-712-3 200-712-3 200-712-3 231-545-4 232-033-3 232-033-3 232-033-3 232-033-3 231-195-2 231-195-2 231-195-2 231-195-2 231-195-2 231-195-2 205-725-8 205-725-8 222-182-2 polimer

69-72-7 69-72-7 69-72-7 7631-86-9 7783-90-6 7783-90-6 7783-90-6 7783-90-6 7446-09-5 7446-09-5 7446-09-5 7446-09-5 7446-09-5 7446-09-5 148-79-8 148-79-8 3380-34-5 26781-23-7

2 3 4 3 3 4 5 13 1 2 4 5 6 13 2 13 3 3

LT LT LT FR SE SE SE SE DE DE DE DE DE DE ES ES DK HU

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 295 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 53 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dz. U. L295 - 34 z 20084.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dz. U. L295 - 24 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dz. U. L295 - 3 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

 • Dz. U. L295 - 1 z 20084.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L295 - 0 z 20084.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.