Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - Strona 19

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - Strona 19

Strona 19 z 25

W przypadku gdy dowody takie nie zostaną przekazane przez eksportera lub producenta w uzasadnionym terminie, wniosek zostaje odrzucony. Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja zdecyduje, czy i w jakim zakresie wniosek ten należy przyjąć lub może także w dowolnym terminie podjąć decyzję o wszczęciu postępo­ wania weryfikacyjnego, po czym informacje i ustalenia uzyskane w wyniku takiego postępowania, prowadzonego zgodnie z odpowiednimi przepisami, są wykorzystane do ustalenia, czy i w jakim zakresie zwrot jest uzasadniony. Zwrot ceł zwykle następuje w ciągu 12 miesięcy, a w żadnym wypadku nie później niż 18 miesięcy po dacie złożenia przez importera produktu objętego cłem antydumpingowym należycie popar­ tego dowodami wniosku o zwrot ceł. Kwotę zatwierdzonego zwrotu wypłaca państwo członkowskie zwykle w ciągu 90 dni od daty podjęcia powyższej decyzji. 9. We wszystkich postępowaniach lub czynnościach dotyczą­ cych zwrotu ceł, prowadzonych na podstawie niniejszego arty­ kułu, Komisja stosuje metodologię wykorzystywaną w trakcie postępowania, które doprowadziło do nałożenia cła, pod warunkiem że okoliczności nie uległy zmianie, z należytym uwzględnieniem przepisów art. 2, w szczególności jego ust. 11 i 12, oraz art. 17 niniejszego rozporządzenia.


5.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/23

10. W każdym postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszego artykułu Komisja bada wiarygodność cen eksporto­ wych zgodnie z art. 2. Jednakże w przypadku podjęcia decyzji o ustaleniu ceny eksportowej zgodnie z art. 2 ust. 9, cenę tę oblicza się bez odjęcia kwoty uiszczonych ceł antydumpingo­ wych, jeżeli zostanie bezspornie udowodnione, że cła są nale­ życie odzwierciedlone w cenach odsprzedaży i dalszych cenach sprzedaży we Wspólnocie. Artykuł 12 1. W przypadku gdy przemysł wspólnotowy przedstawia wystarczające informacje wskazujące, że środki nie doprowa­ dziły do żadnych zmian lub doprowadziły do niewystarczają­ cych zmian cen odsprzedaży lub dalszych cen sprzedaży we Wspólnocie, postępowanie, po konsultacjach, może zostać otwarte ponownie w celu ustalenia, czy środki wywarły wpływ na powyższe ceny. 2. W trakcie ponownego postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego artykułu eksporterom, importerom i producentom wspólnotowym zapewnia się możliwość wyjaś­ nienia sytuacji odnośnie do cen odsprzedaży i dalszych cen sprzedaży. W przypadku stwierdzenia, że środki powinny były doprowadzić do zmian tych cen, w celu usunięcia szkody poprzednio ustalonej zgodnie z art. 3, ceny eksportowe zostaną ponownie oszacowane zgodnie z art. 2, a marginesy dumpingu ponownie obliczone, tak aby uwzględnione zostały powtórnie oszacowane ceny eksportowe. W przypadku stwierdzenia, że brak zmian cen we Wspólnocie jest spowodowany spadkiem cen eksportowych, który poprzedzał lub nastąpił po zastoso­ waniu środków, marginesy dumpingu mogą zostać ponownie obliczone, tak aby uwzględnione zostały niższe ceny ekspor­ towe. 3. W przypadku gdy ponowne postępowanie na podstawie niniejszego artykułu wykaże wzrost dumpingu, Rada na wniosek Komisji zmienia obowiązujące środki zwykłą więk­ szością głosów, zgodnie z nowymi ustaleniami dotyczącymi cen eksportowych. 4. Odpowiednie przepisy art. 5 i 6 stosuje się do każdego postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego artykułu z tym, że takie postępowanie prowadzi się w trybie przyspie­ szonym i zwykle kończy się je w ciągu sześciu miesięcy od daty wszczęcia. 5. Domniemane zmiany wartości normalnej uwzględnia się na podstawie niniejszego artykułu wyłącznie w przypadkach, gdy pełne informacje na temat zrewidowanych wartości normalnych, należycie udokumentowane, zostaną przedsta­ wione Komisji w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. W przypadku gdy postępowanie obejmuje ponowną ocenę wartości normalnych, przywóz może podlegać rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 do czasu zakończenia tego postępowania. Artykuł 13 Obchodzenie środków 1. Cła antydumpingowe nałożone na podstawie niniejszego rozporządzenia można rozszerzyć, tak aby objęły przywóz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 8 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dz. U. L296 - 5 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L296 - 4 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dz. U. L296 - 3 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.