Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 25

W powyższych przypadkach dokonuje się dostosowania uwzględniając wszystkie koszty, łącznie z cłami i podatkami, poniesione między przywozem a odsprzedażą, a także zyski, w celu ustalenia wiarygodnej ceny eksportowej na poziomie granicy Wspólnoty. Dostosowane pozycje obejmują koszty zwykle ponoszone przez importera, ale zapłacone przez jakikolwiek inny podmiot we Wspólnocie lub poza nią, który jest związany lub zawarł poro­ zumienie kompensacyjne z importerem lub eksporterem, w tym zwykłe koszty transportu, ubezpieczenia, przeładunku, zała­ dunku, koszty dodatkowe, cła, cła antydumpingowe i inne podatki należne w kraju przywozu z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów, jak również uzasadnioną marżę ze sprze­ daży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk.


C. PORÓWNANIE

związane ze sprzedażą badaną w postępowaniu. Dostoso­ wanie może także zostać dokonane z tytułu odroczonych bonifikat lub rabatów, jeżeli roszczenie jest poparte trwałą praktyką w poprzednich okresach, w tym zgodnością z warunkami wymaganymi do udzielania bonifikaty lub rabatu. d) Poziom handlu Dokonuje się dostosowania z tytułu różnic w poziomach handlu, w tym różnic spowodowanych sprzedażą na zasa­ dach OEM (Original Equipment Manufacturer), jeżeli w sieci dystrybucji na obydwu rynkach zostanie wykazane, że cena eksportowa, w tym skonstruowana cena eksportowa, wystę­ puje na innym poziomie handlu niż wartość normalna, zaś różnica wpływa na porównywalność ceny, co odzwiercied­ lają stałe i znaczne różnice w działaniu i cenach sprzedawcy na różnych poziomach handlu na rynku wewnętrznym kraju wywozu. Wielkość dostosowania jest oparta na wartości rynkowej różnicy. e) Transport, ubezpieczenie, przeładunek, załadunek i koszty dodat­ kowe Dokonuje się dostosowania ze względu na różnice w poniesionych kosztach bezpośrednio związanych z dostarczeniem produktu objętego postępowaniem z obiektu eksportera do niezależnego nabywcy, w przypadku gdy koszty te są uwzględnione w pobieranych cenach. Koszty te obejmują transport, ubez­ pieczenie, przeładunek, załadunek i koszty dodatkowe. f) Opakowanie Dokonuje się dostosowania ze względu na różnice w odpowiednich kosztach, bezpośrednio związanych z opakowaniem produktu objętego postępowaniem. g) Kredyt Dokonuje się dostosowania ze względu na różnice kosztów wszelkich kredytów udzielonych na dokonanie danej sprze­ daży, pod warunkiem że czynnik ten jest uwzględniony przy ustalaniu pobieranych cen. h) Koszty ponoszone po sprzedaży Dokonuje się dostosowania ze względu na różnice bezpo­ średnich kosztów udzielania poręczenia, gwarancji, pomocy technicznej serwisu i obsługi, zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umowy sprzedaży. i) Prowizje Dokonuje się dostosowania ze względu na w prowizjach naliczanych przy danej sprzedaży. j) Przeliczanie waluty W przypadku gdy porównywanie cen wymaga przeliczania waluty, dokonuje się go po kursie wymiany z dnia sprze­ daży, z wyjątkiem gdy z daną ceną eksportową bezpośrednio związana jest sprzedaż waluty obcej na rynkach termino­ wych; w takim przypadku stosuje się kurs wymiany w sprzedaży terminowej. Za datę sprzedaży zwykle uważa się datę wystawienia faktury, ale może być to także data umowy, zamówienia lub potwierdzenia zamówienia, jeżeli dokumenty te lepiej odzwierciedlają faktyczne warunki sprzedaży. Wahania kursów wymiany są pomijane, a eksporterzy mają 60 dni na reakcję na trwałe tendencje kursów wymiany w okresie badanym. różnice

10. Dokonuje się obiektywnego porównania ceny ekspor­ towej z wartością normalną. Porównania dokonuje się na tym samym poziomie handlu, w odniesieniu do sprzedaży dokona­ nych w jak najbardziej zbliżonych terminach oraz z należytym uwzględnieniem różnic wpływających na porównywalność cen. W przypadku gdy nie jest możliwe porównanie ustalonej wartości normalnej i ceny eksportowej na takiej podstawie, uwzględnia się, w formie dostosowania i oceniając każdy przy­ padek z osobna, różnice stwierdzonych czynników, które zostały zgłoszone i co do których wykazano, że mogą wpłynąć na ceny oraz ich porównywalność.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 8 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dz. U. L296 - 5 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L296 - 4 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dz. U. L296 - 3 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.