Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11

Strona 1 z 25
5.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/11

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 56 z dnia 6 marca 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

Tekst rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 113, uwzględniając rozporządzenia ustanawiające wspólną organi­ zację rynków rolnych oraz rozporządzenia przyjęte na mocy art. 235 Traktatu, mające zastosowanie do towarów wytworzo­ nych z produktów rolnych, w szczególności te przepisy wspom­ nianych rozporządzeń, które zezwalają na odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą środki ochronne stosowane na granicach mogą być zastępowane jedynie środkami przewi­ dzianymi w tych rozporządzeniach, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

w konsekwencji nowe zasady dotyczące ceł wyrówna­ wczych oraz ochrony przed subsydiami zawarte są w oddzielnym rozporządzeniu. Przy stosowaniu tych reguł konieczne jest, w celu utrzy­ mania równowagi między prawami i zobowiązaniami ustanowionymi w Porozumieniach GATT, aby Wspól­ nota uwzględniała wykładnię tych porozumień przez głównych partnerów handlowych Wspólnoty. Nowe Porozumienie w sprawie dumpingu, tj. Porozu­ mienie w sprawie wykonywania art. VI Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu z 1994 r. (zwane dalej „Porozu­ mieniem antydumpingowym z 1994 r.”) określa nowe, szczegółowe zasady odnoszące się w szczególności do obliczania dumpingu, procedur wszczynania i prowadzenia postępowań, łącznie z ustalaniem i interpretowaniem faktów, stosowania środków tymcza­ sowych, nakładania i pobierania ceł antydumpingowych, terminu obowiązywania, przeglądu i weryfikacji środków antydumpingowych oraz podawania do wiadomości publicznej informacji dotyczących postępowań antydum­ pingowych. Ze względu na zakres zmian oraz w celu zapewnienia odpowiedniego stosowania nowych zasad w sposób przejrzysty należy wprowadzić język nowych porozumień do prawodawstwa Wspólnoty w możliwie najszerszym zakresie. Wskazane jest ustanowienie jasnych i szczegółowych zasad obliczania wartości normalnej; wartość ta powinna w każdym przypadku być oparta na reprezentatywnej sprzedaży w zwykłym obrocie handlowym kraju wywozu; należy określić okoliczności, w których krajową sprzedaż można uznać za dokonaną ze stratą, a w konsekwencji – nieistotną, oraz w jakich okolicznościach dopuszczalne jest odniesienie się do pozostałej części sprzedaży, konstruowanej wartości normalnej lub sprze­ daży do państwa trzeciego; wskazane jest także zapew­ nienie właściwej alokacji kosztów, nawet w sytuacjach rozpoczynania działalności; wskazane jest określenie wytycznych w odniesieniu do definicji rozpoczynania działalności, jak również zakresu i metod alokacji; przy konstruowaniu wartości normalnej konieczne jest także określenie metodologii stosowanej przy ustalaniu wiel­ kości sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku, które powinny być zawarte w tej wartości.

(5)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2423/88 (3) Rada przyjęła wspólne reguły w sprawie ochrony przed przy­ wozem produktów po cenach dumpingowych lub subsy­ diowanych z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej. Zasady te zostały przyjęte zgodnie z istniejącymi zobo­ wiązaniami międzynarodowymi, w szczególności wyni­ kającymi z art. VI Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu (zwanego dalej „GATT”), z Porozumienia w sprawie wdrażania art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 8 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dz. U. L296 - 5 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L296 - 4 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dz. U. L296 - 3 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.