Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 3

5.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 12 ust. 6, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (2), w szczególności jego art. 134 w połączeniu z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (4) (rozporządzenie GSP) ma szerszy zakres: „wnioskodawca”. Jednak poprawka, którą wprowadza, wejdzie w życie dopiero w dniu 1 stycznia 2009 r., równocześnie z rozpoczęciem nowego okresu w ramach rozporządze­ nia GSP, a nie z początkiem kolejnego roku gospodar­ czego dla cukru, który rozpoczyna się w dniu 1 paździer­ nika 2008 r. Aby zapobiec dyskryminacji podmiotów gospodarczych, które chcą prowadzić dostawy na rynek, nowa definicja powinna obowiązywać od początku roku gospodarczego dla cukru. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1100/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnych Preferencji Tary­ fowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykuł 5 ust. 7 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfo­ wych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafi­ nacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szcze­ gółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzą­ cych z krajów najsłabiej rozwiniętych (3) ogranicza zakres zastosowania wniosków o pozwolenie na przywóz cukru z krajów najsłabiej rozwiniętych do „zatwierdzonych podmiotów gospodarczych”. Definicja określona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 5 ust. 7 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1100/2006 słowa „zobowiązanie zatwierdzonego podmiotu gospodarczego” zastę­ puje się słowami „zobowiązanie wnioskodawcy”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 196 z 18.7.2006, s. 3.

(4) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 11 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

 • Dz. U. L296 - 8 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dz. U. L296 - 5 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L296 - 4 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.