Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 4

L 296/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 172 ust. 2 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Właściwe organy przywozowe USA potwierdziły, że dokonują weryfikacji tych serów przy przywozie poprzez badanie wzrokowe i laboratoryjną analizę próbek oraz że świadectwo, o którym mowa w ust. 1, nie jest już wyma­ gane. W tym samym kontekście właściwe organy Australii potwierdziły, że – w celu umożliwienia wolnego od wszelkich ograniczeń ilościowych przywozu określonych rodzajów serów wspólnotowych, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1552/80 – nie będą już wymagać świadectwa tożsamości ani świadectwa pochodzenia. Należy zatem uchylić rozporządzenia (EWG) nr 2968/79 i (EWG) nr 1552/80. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(3)

Artykuł 172 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, które uchyliło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2931/79 (2) od dnia 1 stycznia 2008 r., stanowi, że w przypadku wywozu produktów, które na mocy umów zawartych przez Wspólnotę mogą korzystać ze szczegól­ nych regulacji przywozowych w krajach trzecich pod warunkiem przestrzegania określonych warunków, właś­ ciwe organy państw członkowskich mogą, na wniosek i po dokonaniu odpowiedniej kontroli, wystawić doku­ ment potwierdzający, iż warunki zostały spełnione. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, rozporządze­ nia Komisji (EWG) nr 2968/79 (3) i (EWG) nr 1552/80 (4) wymagają od eksporterów przedstawienia świadectwa potwierdzającego, że te sery odpowiadają definicji określonej w tych rozporządzeniach, w celu skorzystania z wolnego i nieograniczonego dostępu odpowiednio w USA i w Australii.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 i rozporządzenie (EWG) nr 1552/80. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

299 334 336 153

z z z z

16.11.2007, s. 1. 28.12.1979, s. 8. 29.12.1979, s. 25. 21.6.1980, s. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 11 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

 • Dz. U. L296 - 8 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dz. U. L296 - 5 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L296 - 3 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.