Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 5

Strona 1 z 3
5.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU (1)

Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA

(6)

Zainteresowani producenci wspólnotowi zostali poinfor­ mowani o powyższym wniosku i mieli możliwość przed­ stawienia uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja doszła do wniosku, że istnieją wystarczające dowody usprawiedli­ wiające rozpoczęcie przeglądu pod kątem „nowego eksportera” na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w celu ustalenia indywidualnego margi­ nesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwier­ dzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obciążony przywóz rozpatrywanego produktu do Wspól­ noty przez wnioskodawcę. Jeśli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wyma­ gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną, konieczna może się okazać zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem przez przedsiębior­ stwa niewymienione indywidualnie w art. 1 rozporządze­ nia (WE) nr 192/2007. a) Kwestionariusze W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwestionariusz. b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie prze­ słuchań Niniejszym wzywa się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem wykazującym, że istnieją szczególne powody dla ich przesłuchania. Zwraca się uwagę na fakt, że korzystanie z większości uprawnień proceduralnych określonych w rozporządzeniu podstawowym jest uzależnione od zgłoszenia się przez strony w okresie przewi­ dzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(7)

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu pod kątem „nowego eksportera” na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD („wniosko­ dawca”), producenta eksportującego w Malezji („państwo zainteresowane”).

B. PRODUKT (8)

(2)

Produkt objęty przeglądem to politereftalan etylenu o współczynniku lepkości wynoszącym 78 ml/g lub wyższym, zgodnie z normą ISO 1628-5, pochodzący z Malezji („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęty kodem CN 3907 60 20.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 192/2007 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty rozpatrywanego produktu pochodzącego z Malezji i wyprodukowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 160,1 EUR/t z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych spółek podlegających indywidualnym stawkom celnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 11 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

 • Dz. U. L296 - 8 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dz. U. L296 - 4 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dz. U. L296 - 3 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.