Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 3

7.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1095/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

W opinii przyjętej w dniu 18 czerwca 2008 r. (3) Urząd stwierdził, po dokonaniu ponownej oceny narażenia ludzi, że w przypadku dodatku Coxidin dla kurcząt rzeź­ nych i indyków można przyjąć jednodniowy okres karencji. Posiadacz zezwolenia nie dostarczył żadnych nowych danych, które umożliwiłyby Urzędowi zapropo­ nowanie ostatecznych NDP.

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 109/2007.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 udzie­ lono pod pewnymi warunkami zezwolenia na dodatek – sól sodową monenzyny (Coxidin). Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 109/2007 (2) udzielono zezwolenia na stosowanie tego dodatku dla kurcząt przeznaczonych na tucz (kurcząt rzeźnych) oraz indyków na okres dziesięciu lat. Zezwolenie to zostało powiązane z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europej­ skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Posiadacz zezwolenia dotyczącego dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) złożył wniosek o zmianę warunków zezwolenia poprzez skrócenie okresu karencji przed ubojem oraz określenie ostatecz­ nych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozosta­ łości (NDP).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 109/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 31 z 6.2.2007, s. 6.

(3) Opinia Naukowa Panelu ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt (FEEDAP) wydana na wniosek Komisji Europejskiej dotycząca okresu karencji dla dodatku Coxidin dla kurcząt i indyków rzeźnych oraz ponownej oceny tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozo­ stałości. Dziennik EFSA (2008) 731, s. 1–14.

L 298/4

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Maksy­ malna zawartość

Numer identyfika­ cyjny dodatku Gatunek lub Maksy­ kategoria malny wiek mg substancji czynnej/kg zwierzęcia mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek (Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

PL

Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w odpowiednich środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Kokcydiostatyki i histomonostatyki Kurczęta rzeźne Indyki 2. Dodatek jest włączany mieszanek paszowych w postaci premiksu. do 16 tygodni 60 100 — 100 125 1. Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem. 6.2.2017

5 1 701

Huvepharma nv Belgia

Sól sodowa monenzyny

Substancja czynna

(Coxidin)

C36H61O11Na

Sól sodowa polieteru kwasu monokarboksylowego wytwarzana przez Strepto­ myces cinnamonensis, 28682, LMG S-19095, w postaci proszku. 3. Najwyższa dopuszczalna dawka soli sodowej monenzyny w mieszankach paszowych uzupełniających: — 625 mg/kg dla kurcząt rzeź­ nych, — 500 mg/kg dla indyków. 4. Soli sodowej monenzyny nie należy mieszać z innymi kokcydiostatykami. 5. Wskazanie w instrukcji użytko­ wania:

25 μg soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy skóry + tłuszcz 8 μg soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy wątroby, nerek i mięśni

Skład czynnika:

Monenzyna A: nie mniej niż 90 %;

Monenzyna A + B: nie mniej niż 95 %

Monenzyna C: 0,2–0,3 %

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Skład dodatku

Sól sodowa monenzyny, substancja techniczna odpo­ wiadająca działaniu monen­ zyny: 25 %

Perlit: 15–20 %

Otręby zbożowe 55–60 %

Metoda analityczna (1)

Metoda określenia substancji czynnej: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z derywatyzacją pokolumnową i detekcją UV (λ = 520 nm)

„Niebezpieczne dla koniowa­ tych. Dodatek paszowy zawiera jonofor: unikać jednoczesnego podawania z tiamuliną i obserwować, czy nie wystę­ pują negatywne skutki uboczne przy równoczesnym stosowaniu innych środków leczniczych.” 6. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic i ochrony oczu/twarzy. W przypadku niewystarczającej wentylacji w pomieszczeniu używać odpowiedniego sprzętu do oddychania.

7.11.2008

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 30 z 20087.11.2008

  Decyzja EUPM/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 24 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji/komendanta policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L298 - 20 z 20087.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (1)

 • Dz. U. L298 - 9 z 20087.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L298 - 7 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na przywóz w sektorze ryżu w związku z problemami zaistniałymi na rynku międzynarodowym w 2008 r.

 • Dz. U. L298 - 5 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 0 z 20087.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.