Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

Data ogłoszenia:2008-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 5

7.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1096/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Posiadacz zezwolenia dotyczącego dodatku sól sodowa monenzyny (Elancoban G100, Elancoban 100, Elanco­ gran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) złożył wniosek o zmianę warunków zezwolenia poprzez skró­ cenie okresu karencji przed ubojem. W swojej opinii przyjętej w dniu 18 czerwca 2008 r. (4) Urząd stwierdził, po dokonaniu ponownej oceny nara­ żenia ludzi, że można przyjąć jednodniowy okres karencji dodatków Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 i Elancoban 200 w odniesieniu do kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski i indyków. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1356/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2) wydano zezwolenie na stosowanie dodatku sól sodowa monen­ zyny (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) na określonych warun­ kach. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1356/2004 (3) zezwolono na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat w odniesieniu do kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski i indyków, łącząc zezwolenie z osobą odpowie­ dzialną za wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Dodatek ten został zgłoszony jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Ponieważ dostarczono wszystkich informacji wymaga­ nych zgodnie z tym przepisem, dodatek został wprowa­ dzony do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możli­ wość zmiany zezwolenia na dany dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia, po uzyskaniu opinii Europej­ skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1356/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. Dyrektywa uchylona rozporządze­ niem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 251 z 27.7.2004, s. 6.

(4) Opinia naukowa Panelu ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt (FEEDAP) wydana na wniosek Komisji Europejskiej dotycząca terminu odsta­ wienia dodatku Elancoban w przypadku kurcząt rzeźnych, kurcząt chowanych na nioski i indyków rzeźnych. Dziennik EFSA (2008) 730, s. 1–16.

L 298/6

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Maksy­ malna zawartość

Nr rejestra­ cyjny dodatku

Dodatek (Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

PL

Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowie­ dzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu Gatunek lub Maksy­ kategoria malny wiek zwierzęcia mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) w odpowiednich środ­ kach spożywczych pochodzenia zwierzę­ cego

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne Kurczęta rzeźne Kurczęta chowane na nioski Wskazanie w instrukcji użytko­ wania: Indyki 16 tygodni 60 100 16 tygodni 100 120 — 100 125 Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem. 30.7.2014

E 757

Eli Lilly and Company Limited

Sól sodowa monenzyny

Substancja czynna

(Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)

C36H61O11Na

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez Streptomyces cinnamo­ nensis, ATCC 15413 w postaci granulowanej. „Substancja niebezpieczna dla koniowatych. Dodatek paszowy zawiera jonofor: unikać jednoczes­ nego podawania z tiamuliną i obserwować, czy nie występują negatywne skutki uboczne przy równoczesnym stosowaniu innych środków leczniczych”.

25 μg soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy skóry + tłuszcz

Skład czynnika:

8 μg soli sodowej monenzyny/kg mokrej masy wątroby, nerek i mięśni.

Monenzyna A: nie mniej niż 90 %

Monenzyna A + B: nie mniej niż 95 %

Skład dodatku

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Monenzyna granulowana (suchy produkt fermentacji) odpowiadająca aktywności monenzyny 10 % wagowych

Olej mineralny 1–3 % wagowych

Wapień granulowany 13–23 % wagowych

Łuski ryżowe lub wapień granulowany qs 100 % wagowych

Monenzyna granulowana (suchy produkt fermentacji) odpowiadająca aktywności monenzyny 20 % wagowych

Olej mineralny 1–3 % wagowych

7.11.2008

Łuski ryżowe lub wapień granulowany qs 100 % wagowych

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 30 z 20087.11.2008

  Decyzja EUPM/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 24 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji/komendanta policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L298 - 20 z 20087.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (1)

 • Dz. U. L298 - 9 z 20087.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L298 - 7 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na przywóz w sektorze ryżu w związku z problemami zaistniałymi na rynku międzynarodowym w 2008 r.

 • Dz. U. L298 - 3 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 0 z 20087.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.