Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na przywóz w sektorze ryżu w związku z problemami zaistniałymi na rynku międzynarodowym w 2008 r.

Data ogłoszenia:2008-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 7

7.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1097/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na przywóz w sektorze ryżu w związku z problemami zaistniałymi na rynku międzynarodowym w 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uznać środki ograniczające wywóz za przypadek dzia­ łania siły wyższej.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 134 i 148 w związku z art. 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, na wniosek posiadaczy pozwoleń, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydawanych dla okresów obowiązy­ wania kontyngentu taryfowego 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 964/2007 (4) i rozporządzeniem 1002/2007 (5) lub dla okresu obowiązywania kontyngentu tary­ fowego 2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2058/96 (6), nr 327/98 (7), nr 955/2005 (8), nr 1964/2006 (9) i nr 1529/2007 (10), zobowiązanie do przywozu zostaje unieważ­ nione a zabezpieczenie dotyczące niewykorzystanych ilości zwolnione przez właściwy organ państwa członkowskiego. 2. Środek przewidziany w ust. 1 ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy posiadacz pozwolenia powołuje się na przyjęte przez kraj trzeci przepisy, które zostaną uznane przez właściwe organy państwa członkowskiego za przypadek siły wyższej zgodnie z art. 39 i 40 rozporządzenia (WE) nr 376/2008. Posiadacz pozwolenia musi udowodnić w sposób wymagany przez właściwe organy, że nie mógł dokonać przy­ wozu w wyniku wprowadzenia w kraju trzecim urzędowych środków zakazujących wywozu lub innych środków o skutku równoważnym, których zachowujące odpowiednią ostrożność przedsiębiorstwo handlowe nie było w stanie przewidzieć w czasie składania wniosku o pozwolenie na przywóz, oraz że dołożył wszelkich uzasadnionych starań w celu wykorzys­ tania pozwolenia na przywóz w okresie jego ważności. Artykuł 2 Przed dniem 31 stycznia 2009 r. państwa członkowskie powia­ damiają Komisję o środkach podjętych w zastosowaniu art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Powiadomienia mogą być złożone drogą elektroniczną. Formę i treść powiadomień określa się na podstawie wzorów udostęp­ nionych państwom członkowskim przez Komisję.

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 213 z 15.8.2007, s. 26. 226 z 30.8.2007, s. 15. 276 z 29.10.1996, s. 7. 37 z 11.2.1998, s. 5. 164 z 24.6.2005, s. 5. 408 z 22.12.2006, s. 19. 348 z 31.12.2007, s. 155.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od początku 2008 r. przywóz ryżu do Wspólnoty był zakłócany różnego rodzaju środkami ograniczającymi wywóz przyjmowanymi przez kraje trzecie. Wspomniane środki były bądź urzędowymi zakazami wywozu, bądź środkami o skutkach równoważnych. Wspólnotowi importerzy nie byli zatem w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących pozwoleń na przywóz, w szczególności z zobowiązania do przywozu, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2).

(2)

Należy zatem przyjąć środki wyjątkowe w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydawanych dla okresów obowią­ zywania kontyngentu taryfowego 2007/2008 i 2008 w celu ograniczenia skutków negatywnych dla impor­ terów.

(3)

Zobowiązanie do przywozu jest zobowiązaniem pierwo­ tnym w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiają­ cego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (3), które to zobowiązanie, w przypadku jego naruszenia, prowadzi do przepadku zabezpieczenia zgodnie z art. 22 wspomnianego rozporządzenia. Na wniosek zaintere­ sowanych stron oraz zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 w poszczególnych przypadkach należy unieważnić zobowiązanie do przywozu a zabezpieczenie zwolnić. Należy ustanowić warunki, które posiadacz pozwolenia powinien spełnić, aby móc

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3. (3) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

L 298/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2008

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 30 z 20087.11.2008

  Decyzja EUPM/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 24 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji/komendanta policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L298 - 20 z 20087.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (1)

 • Dz. U. L298 - 9 z 20087.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L298 - 5 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L298 - 3 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 0 z 20087.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.