Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 9

Strona 1 z 8
7.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/9

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

jących na ich konkurencyjność i dlatego powinny zachować charakter poufny.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

System standardowych odbiorców stosowany przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat) w jego publikacjach dotyczących cen oraz system cen, wprowadzony dla głównych przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, zapewnia, że przejrzystość nie jest przeszkodą dla zachowania poufności.

Konieczne jest zwiększenie liczby kategorii odbiorców stosowanych przez Eurostat do poziomów, na których odbiorcy pozostają reprezentatywni.

Dyrektywa Rady 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Ponieważ mają być do niej wprowadzone kolejne zmiany, należy przereda­ gować odnośne przepisy w celu zapewnienia jasności. Przejrzystość cen energii, w stopniu wzmacniającym warunki zapewniające niezakłóconą konkurencję w ramach wspólnego rynku, jest niezbędna dla urzeczy­ wistnienia oraz sprawnego funkcjonowania wewnętrz­ nego rynku energii. Przejrzystość może przyczynić się do zlikwidowania dyskryminacji odbiorców poprzez zwiększenie ich wolności wyboru między różnymi źródłami energii oraz różnymi dostawcami. Obecnie stopień przejrzystości waha się w zależności od źródła energii, państwa członkowskiego lub regionu Wspólnoty, tym samym podając w wątpliwość osiąg­ nięcie wewnętrznego rynku energii. Jednakże ceny płacone przez przemysł we Wspólnocie za zużywaną energię stanowią jeden z czynników wpływa­

(8)

W ten sposób przejrzystość cen dla odbiorców końco­ wych zostałaby osiągnięta bez naruszania niezbędnej zasady poufności umów. W celu zachowania poufności warunkiem opublikowania ceny jest istnienie co najmniej trzech odbiorców w danej kategorii.

(2)

(9)

Te informacje dotyczące gazu i energii elektrycznej zuży­ wanej przez przemysł dla końcowych odbiorców energii umożliwią również dokonywanie porównań z innymi źródłami energii (ropa naftowa, węgiel, paliwa kopalne, odnawialne źródła energii) oraz z innymi odbiorcami.

(3)

(10)

(4)

Zarówno przedsiębiorstwa dostarczające gaz i energię elektryczną, jak też odbiorcy gazu i energii elektrycznej podlegają, niezależnie od stosowania niniejszej dyrekty­ wy, zasadom konkurencji określonym w Traktacie, w rezultacie czego Komisja może wymagać przekazy­ wania informacji o cenach i warunkach sprzedaży.

(5)

(11)

Znajomość obowiązujących systemów cenowych tworzy część przejrzystości cen.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. (2) Dz.U. L 185 z 17.7.1990, s. 16. (3) Zob. załącznik III część A.

(12)

Informacje dotyczące podziału odbiorców na kategorie oraz wielkości odpowiadających im udziałów rynkowych stanowią również część przejrzystości cen.

L 298/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2008

(13)

Przekazywanie informacji do Eurostatu na temat cen i warunków sprzedaży odbiorcom i stosowanych systemów cenowych, jak również na temat podziału odbiorców na kategorie według wielkości zużycia, powinno zapewnić Komisji wystarczające podstawy do podjęcia decyzji, jeśli to konieczne, o odpowiednich dzia­ łaniach lub wnioskach legislacyjnych w świetle sytuacji na wewnętrznym rynku energii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 298 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 30 z 20087.11.2008

  Decyzja EUPM/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 24 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji/komendanta policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L298 - 20 z 20087.11.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (1)

 • Dz. U. L298 - 7 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na przywóz w sektorze ryżu w związku z problemami zaistniałymi na rynku międzynarodowym w 2008 r.

 • Dz. U. L298 - 5 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L298 - 3 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 20087.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 0 z 20087.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.