Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2008-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 13

Strona 1 z 2
8.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu otwarcia szerszego dostępu do agronomicznych i środowiskowych korzyści płynących ze stosowania inhibitorów nitryfikacji i ureazy używanie inhibitorów nitryfikacji i ureazy powinno być dozwolone dla więk­ szości typów nawozów azotowych, ponadto więcej typów inhibitorów powinno być dopuszczonych do obrotu.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1 i 3,

(6)

Wykaz dozwolonych inhibitorów nitryfikacji i ureazy powinien być zatem wprowadzony do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 2003/2003.

a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 przedstawia szczegółowe opisy metod analitycznych, które należy stosować dla pomiaru zawartości składnika pokarmowego w nawozach WE. Opisy te należy skory­ gować odnośnie do zawartości jodu, tak aby uzyskiwać prawidłowe wyniki analiz.

(1)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 przewi­ duje, iż nawóz należący do typu nawozów wymienio­ nych w załączniku I do wyżej wymienionego rozporzą­ dzenia i spełniający warunki ustanowione w tym rozpo­ rządzeniu może być oznakowany jako „nawóz WE”.

(7)

(2)

Zarówno siarczan amonu jak i azotan wapnia (saletra wapniowa) zostały wymienione jako typy nawozów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003. Mieszanki tych dwóch typów nawozów nie mogą być jednak oznakowane jako „nawóz WE”. Jako że mieszanki siarczanu amonu i azotanu wapnia (saletra wapniowa) stosuje się powodzeniem w dwóch państwach członkow­ skich, mieszanki takie powinno się uznać za „nawozy WE”, aby ułatwić korzystanie z nich rolnikom w całej Wspólnocie.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 32 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003,

(3)

Wiele typów nawozów z podstawowymi składnikami pokarmowymi zawierających azot wymienionych w załączniku I zwykle uwalnia azot zbyt szybko, aby uprawy mogły w pełni z niego skorzystać, a co za tym idzie, nadmiar azotu może potencjalnie szkodzić środo­ wisku naturalnemu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(4)

W odniesieniu do dwóch typów nawozów WE wymie­ nionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 dodanie dicyjanodiamidu, jednej z wielu substancji znanych jako inhibitory nitryfikacji, może zapobiec takiej potencjalnej szkodzie dla środowiska naturalnego. Pozostałe typy nawozów WE mogą zawierać azot w innej formie i w ich przypadku inhibi­ tory nitryfikacji nie są skuteczne. Dla tych pozostałych typów inhibitory ureazy mogą stanowić satysfakcjonujące rozwiązanie.

2. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporzą­ dzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.

L 299/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 50 z 20088.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L299 - 43 z 20088.11.2008

  Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 40 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

 • Dz. U. L299 - 36 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6204) (1)

 • Dz. U. L299 - 34 z 20088.11.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE

 • Dz. U. L299 - 25 z 20088.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L299 - 17 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dz. U. L299 - 11 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L299 - 9 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 0 z 20088.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.