Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 17

Strona 1 z 6
8.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka oraz w zakresie warunków zwolnienia nasienia z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

skiego języka powinny określać minimalne wymogi obowiązujące państwa członkowskie, a jednocześnie przewidywać wystarczającą elastyczność, pozwalającą na uwzględnienie lokalnej sytuacji epidemiologicznej. W UE realizowana jest kampania masowych szczepień interwencyjnych przeciwko różnym typom choroby niebieskiego języka. Szczepienie zwierząt przeciwko tej chorobie stanowi radykalną zmianę stanu odporności populacji gatunków podatnych na zakażenie nią i ma określone konsekwencje dla programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka. W związku z tym należy dokonać pewnych zmian w wymogach dotyczą­ cych programów. W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 ustanowiono kryteria określania stref sezonowo wolnych od choroby niebieskiego języka. Dla większej jasności i lepszej harmonizacji podejść początek i koniec okresu sezonowo wolnego od nosicieli powinien być ustalany na podstawie wystandaryzowanych danych z nadzoru. W sekcji B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 określono warunki zwolnienia z zakazu opuszczania w odniesieniu do nasienia. Zgodnie z treścią tej sekcji nasienie może podlegać zwolnieniu jedynie jeśli zostało pozyskane od zwierząt-dawców speł­ niających określone warunki. W interesie pewności prawnej prawodawstwa Wspólnoty należy jaśniej sformu­ łować niektóre wymogi w zakresie systemów badania zwierząt-dawców nasienia, szczególnie w zakresie badań prowadzonych po pobraniu. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1266/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Dyrektywa 2000/75/WE ustanawia przepisy dotyczące kontroli oraz środki zwalczania choroby niebieskiego języka. Należą do nich: ustanowienie obszarów objętych ograniczeniami („strefy zamknięte”), obejmujących obszary zapowietrzone („obszary ochronne”, „strefy ochrony”) i obszary zagrożone („strefy nadzoru”), wdro­ żenie programów monitorowania i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka oraz zakaz opuszczania przez zwierzęta stref zamkniętych („zakaz opuszczania”). W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonaw­ czych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należą­ cych do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (2) ustanowiono przepisy obowiązu­ jące w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby. W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 określono minimalne wymagania dotyczące programów monitorowania i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka. W załączniku III do tego rozporzą­ dzenia określono warunki zwolnienia zwierząt oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z zakazu opusz­ czania. W załączniku V do tego rozporządzenia ustano­ wiono kryteria określania stref sezonowo wolnych od choroby niebieskiego języka. Niezbędne jest wprowadzenie w życie odpowiednich programów monitorowania i nadzoru choroby niebie­ skiego języka, m.in. w celu wykrywania obecności wirusa tej choroby na możliwie jak najwcześniejszym etapie, wykazania braku ogólnych lub konkretnych serotypów wirusa oraz określenia stref sezonowo wolnych od nosi­ cieli. Programy monitorowania i nadzoru choroby niebie­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 299 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 50 z 20088.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1379/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającego załączniki IA, IB, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów w celu uwzględnienia postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy konwencji bazylejskiej (  Dz.U. L 309 z 27.11.2007)

 • Dz. U. L299 - 43 z 20088.11.2008

  Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 40 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegawczych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6348)

 • Dz. U. L299 - 36 z 20088.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6204) (1)

 • Dz. U. L299 - 34 z 20088.11.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE

 • Dz. U. L299 - 25 z 20088.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L299 - 23 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające po raz 100. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L299 - 13 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I i IV do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L299 - 11 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L299 - 9 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 1 z 20088.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L299 - 0 z 20088.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.